Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Den Haag  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Den Haag

​De leden van VNO-NCW Regio Den Haag zijn ondernemers en directeuren, actief in industriële productie, groothandel, transport, bouw en zakelijke dienstverlening. Met elkaar vertegenwoordigen ze meer dan zeventigduizend arbeidsplaatsen. De leden ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer.

Regionieuws
Strijd om schaarse ruimte

​Wonen, werken, reizen en recreëren met steeds meer Nederlanders in een duurzame economie; het fundament voor een toekomstbestendig Nederland moet nu worden gelegd, tijdens enorme economische en gezondheidscrises. "Ondernemers moeten hun tanden laten zien."

lees meer
Donderdag 24 September 2020

​STRIJD OM SCHAARSE RUIMTE LAAIT OP​

➜ HERSTEL EN VERDUURZAMING VAN DE ECONOMIE IS MOGELIJK WANNEER BEDRIJVEN RUIMTE EN TIJD KRIJGEN
➜ DE WONINGBOUWOPGAVE DREIGT RUIMTE VOOR BEDRIJVEN TE BEPERKEN 
➜ BERT MOOREN, DICK HULSCHEBOSCH EN KEES HERWEIJER BESPREKEN DE PROBLEMATIEK EN OPLOSSINGEN

Tekst: Pieter van der Meulen
Illustratie: Coen Kampman

Wonen, werken, reizen en recreëren met steeds meer Nederlanders in een duurzame economie; het fundament voor een toekomstbestendig Nederland moet nu worden gelegd, tijdens enorme economische en gezondheidscrises. De energietransitie, het woningbouwtekort en bereikbaarheidsuitdagingen kunnen niet in de wacht tot er een vaccin is. Ondertussen krijgt het bedrijfsleven klap na klap. Hoe garanderen we voldoende ruimte voor bedrijvigheid? “Ondernemers moeten hun tanden laten zien!” 

Veel bedrijven vechten om hun hoofd boven water te houden, de verwachte werkloosheids​cijfers zijn torenhoog en er bestaat veel onzekerheid over de toekomst. Ondanks het zware weer is dit dé tijd voor politieke visie en regie. Niet gericht op kortstondig electoraal gewin, maar strategisch en vanuit een gebalanceerde belangenafweging. Op een manier die de grote opgaven van onze tijd aan elkaar verbindt in plaats van ze tegen elkaar uitspeelt. Want langzaam maar zeker neemt de aandacht voor de energietransitie, woningbouwtekorten en bereikbaarheidsvraagstukken weer toe. En dat is positief, als we maar één ding niet vergeten: de plek van werk.

Weg is weg
“Door de coronacrisis wordt het bedrijfsleven behoorlijk uitgekleed,” stelt Dick Hulsebosch, voorzitter van het Haarlemmermeers Ondernemersplatform en lid van VNO-NCW Metropool Amsterdam. “Bedrijven vallen om of moeten inkrimpen, waardoor leegstand op bedrijventerreinen ontstaat. Maar dat wil niet zeggen datdeze locaties automatisch beschikbaar komen voor woningbouw. Er moet altijd voldoende ruimte zijn voor bedrijvigheid, ondanks dat in de politiek ‘bedrijvigheid’ weleens als vies woord wordt gezien, met als gevolg dat op regionaal niveau het belang van ondernemers wordt achtergesteld op dat van bewoners. Onverstandig, want mensen moeten ook ergens werken. Woningbouw en bedrijvigheid staan niet tegen over elkaar, maar naast elkaar. We hebben elkaar hard nodig, en zo moet ook naar de opgaven worden gekeken. Mijn oproep aan de politiek is om een integraal plan te maken. Niet per terrein en regionaal kijken, want dat gaat ten koste van bedrijventerrein. We hebben een landelijke strategie nodig, waarbij provincies de regie hebben bij de regionale uitvoering. Het verleden leert ons: eenmaal weg is weg.”

Niet blij met woningen
De Haagsche Binckhorst verandert de komende jaren deels van bedrijventerrein in woningbouwlocatie. Vijfduizend nieuwe woningen in verschillende prijsklassen gaan er komen. De combinatie van wonen en werken maakt van de Binckhorst de ‘wijk van de toekomst’, zo stelt de gemeente Den Haag. Kees Herweijer, voorzitter van bedrijvenvereniging Binckhorst Laakhaven Fruitweg en aangesloten bij VNO-NCW regio Den Haag, vindt dat de balans te ver is doorgeslagen naar woningbouw. “De afgelopen jaren is besloten om aan de randen van de Binckhorst duizenden nieuwe woningen te bouwen,” aldus Herweijer. “Het afgelopen half jaar zijn deze plannen uitgebreid, waarbij de hele Binckhorst verder wordt ingekleurd met nog eens duizenden woningen. Mede door de coronacrisis hebben wij als ondernemers te weinig onze stem kunnen laten horen. Het moment is aangebroken om onze tanden te laten zien. Tijdens het eerste rondetafelgesprek sinds de crisis, eind augustus, hebben we collectief als ondernemers bij de gemeente aangegeven dat we niet blij zijn met de nieuwe plannen. We verlangen een tijdspad, heldere communicatie en oog voor de belangen van ondernemers. Uiteindelijk is dat in ieders belang, de keuze voor bedrijvigheid betaalt zich op lange termijn uit. Er wordt nu gekozen voor de makkelijke weg.”

‘ONDERNEMERS WORDEN ACHTERGESTELD OP BEWONERS’


Ruimtelijke visie
Bedrijventerrein dat de dupe dreigt te worden van woningbouw is helaas een oud liedje. Toen vorig jaar plannen werden gemaakt om duizenden woningen te bouwen op bedrijventerrein Schieoevers Noord in Delft, zette VNONCW West een intensieve lobby op om te voorkomen dat de innovatieve maakindustrie weggedrukt zou worden. Met succes, waardoor ondernemers op Schieoevers konden blijven en groeien. Maar een dergelijke lobby voor ieder terrein is onhaalbaar. Er is behoefte aan een integrale landelijke visie op belangrijke economische clusters en fysiek ruime voor de maakindustrie. In opdracht van VNO-NCW en MKB-Nederland werkt Bert Mooren, oud-directeur van VNO-NCW West, aan een ruimtelijk-economische visie op Nederland in 2040. Met als doel de grote opgaven en uitdagingen waarvoor Nederland  staat om te zetten in een perspectief voor de toekomst. “In de voortdurende discussie over beleid heeft de uitvoering van belangrijke projecten die er over twintig jaar toedoen, nog teveel het nakijken. Terwijl we echt aan de slag moeten met aanvalsplannen voor de aanpak van de energie- en mobiliteitstransitie. Dat is waaraan ondernemers juist behoefte hebben,” aldus Mooren.  "Momenteel lopen gesprekken met ruim honderd partijen: brancheorganisaties, kennisinstellingen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bestuurders om te komen tot een ruimtelijke visie die op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De visie roept het kabinet op te investeren in het verdienvermogen van Nederland en de coronacrisis te gebruiken om de transitie naar een klimaatneutrale economie te versnellen. Op deze manier kunnen we duurzaam economisch herstel realiseren. De enorme woningbouwopgave mag niet ten koste gaan van economisch herstel. Voor ondernemers staat veel op het spel.”​

‘DE KEUZE VOOR BEDRIJVIGHEID BETAALT ZICH OP LANGE TERMIJN UIT’​

Integrale strategie
De plannen voor de energietransitie tonen treffend de spanning tussen korte en lange termijn besluitvorming. “De afgelopen tijd hebben vijf ondernemers op de Binckhorst geïnvesteerd in zonnepanelen,” vertelt Herweijer. “Dan gaat het om bedrijven die weten dat zij de investering eruit kunnen halen. Daar gaat iets van tien jaar overheen. Als ondernemer ga je niet investeren als je niet weet wat er gaat gebeuren. Wat betekent het voor de mogelijke groei van mijn bedrijf als het omliggende gebied de komende tijd wordt volgebouwd met woningen? Zit ik hier over een paar jaar nog?” Op de Binckhorst ligt al 25 jaar een warmtenet. Destijds was het gebied een koploper in de aanleg van infrastructuur voor verduurzaming. Maar nog lang niet alle bedrijven zijn hierop aangesloten. Ook een kwestie van gebrekkige gebiedsontwikkeling, denkt Herweijer. “Zolang er geen duidelijk plan is, gooien ondernemers hun eigen glazen in wanneer ze fors gaan investeren. Een warmtenet is een belangrijke randvoorwaarde voor de energietransitie, maar alleen met de aanleg ben je er niet. Het ontbreekt aan langjarige strategie.” 

Lobby Zuid-Holland
VNO-NCW West neemt, samen met provincie Zuid-Holland, grote gemeenten en bestuurlijke regio’s, deel aan het bestuurlijk overleg economie Zuid-Holland. Inzet is een provinciale bedrijventerreinenstrategie. VNO-NCW West hamert consequent op het economische belang van  bedrijventerreinen en pleit voor de integrale ruimtelijk-economische visie waarnaar het bedrijfsleven snakt. Met het convenant verduurzaming bedrijventerreinen wil de provincie Zuid-Holland de energietransitie bevorderen en roept het op tot samenwerking met ondernemers. Ook VNO-NCW West maakt zich sterk voor  verduurzaming van bedrijventerreinen en haakt graag in op de plannen van de provincie, maar pleit eerst voor meer zekerheid en houvast voor ondernemers. Subsidies van de provincie om bedrijven te vergroenen zijn een goed begin, maar zonder duidelijk lange termijn perspectief blijft grootschalige verandering achterwege.

‘ALS ONDERNEMER GA JE NIET INVESTEREN ALS JE NIET WEET WAT ER GAAT GEBEUREN. HET ONTBREEKT AAN STRATEGIE’

Lobbysucces
De provincie Noord-Holland heeft een Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds in het leven geroepen om de verwachte economische klappen van de crisi​s zo goed mogelijk op te vangen. Met het fonds wordt geïnvesteerd in de bebouwde omgeving zodat deze toekomstbestendig wordt gemaakt, helemaal in lijn met het voorstel van VNO-NCW om het land de crisis uit te investeren. Aanvullend dringt VNO-NCW West aan op een brede inzet van het fonds voor het mkb en de verduurzaming van bedrijventerreinen. Een lobbysucces, want de provincie heeft positief gereageerd. Over de precieze invulling wordt de komende tijd verder gesproken. Wanneer een substantieel deel van het geld wordt vrijgemaakt voor bedrijventerreinen, kunnen ondernemers de noodzakelijke stappen naar verduurzaming zetten.

Lange adem 
Haalbaar en betaalbaar, dat is de manier waarop de energietransitie voor ondernemers dragelijk wordt. “Verduurzaming van bedrijven is een project van de lange adem,” denkt Hulsebosch. “Alle ondernemers die ik ken willen vernieuwen en vergroenen. Maar de prioriteit is overleven, zeker in crisistijd. Een fonds om te verduurzamen is zeker een goed idee, maar niet als dat betekent dat bedrijven verplicht aan allerlei onhaalbare duurzaamheidseisen moeten voldoen. Kleine en middelgrote ondernemers moeten zichzelf overeind houden en stomen hun bedrijf klaar voor de nieuwe economie op een manier die bij hen past en rendabel is. Als over de volgende investering wordt nagedacht, wordt duurzaamheid altijd meegenomen. Het is altijd maatwerk, daarom kan de overheid het niet forceren. Ondernemers maken alleen gebruik van regelingen als ze er daadwerkelijk profijt van hebben, dat zie je ook bij de regelingen rondom de coronacrisis. Maar dat dit hét moment om over de toekomst na te denken, hoef je ondernemers niet te vertellen. Ik zeg altijd dat we de gedachten van ondernemers veel vaker moeten horen, op inspraak bij de gemeenteraad en in de media bijvoorbeeld. Voor een toekomstbestendig Nederland moet de stem van de ondernemer duidelijk aanwezig zijn.”

OPLOSSINGEN VOOR WONEN ÉN WERKEN IN EEN DUURZAME WERELD
  • Maak onderscheid tussen bedrijvigheid in lagere en hogere milieucategorie bij ruimtelijke plannen, zodat wonen en werken succesvol kan worden gecombineerd
  • Verdicht woongebieden en geef een impuls aan leefomgeving en bereikbaarheid
  • Investeer in verduurzaming en vergroening van bedrijventerreinen
  • Richt regionale ontwikkelingsmaatschappijen op in Zuid-Holland om te kunnen investeren in bedrijventerreinen en noodzakelijke herstructureringen mogelijk te maken
  • Zorg voor een evenwichtige belangenafweging tussen wonen en werken
Kijk op www.vno-ncwwest.nl/lobby voor alle informatie over de belangenbehartiging van VNO-NCW West.

Regionieuws
Ondernemers met lef gezocht

Met een groot netwerk van ondernemers helpt Lex Vonk, directeur van AM Match, mensen met een arbeidsberperking weer volledig te participeren in de maatschappij. Door de coronacrisis heeft hij grote zorgen over de toekomst. ​​"MKB'ers kennen de meerwaarde van inclusief werkgeverschap."​

lees meer
Donderdag 24 September 2020

​ONDERNEMERS MET LEF EN DOORZETTINGSVERMOGEN ​​GEZOCHT!

Na vijfentwintig jaar bij de Rabobank maakt Lex Vonk de stap naar AM match. Op zoek naar maatschappelijke waarde en zingeving komt hij terecht bij een bedrijf dat mensen ondersteunt die niet zelfstandig aan een baan kunnen komen. Met een groot netwerk van ondernemers helpt hij ze om weer volledig te participeren in de maatschappij. Door de coronacrisis heeft hij grote zorgen over de toekomst. 

Tekst: Pieter van der Meulen
Fotografie: Richard Rood

Wat is AM match?
“In de regio Amstelland en Meerlanden zet AM match zich in om mensen die moeite hebben zelfstandig een baan te vinden en te houden de benodigde ondersteuning te geven. Dat doen we door mensen bij reguliere bedrijven te detacheren en met jobcoaches te begeleiden. Daarnaast kunnen bedrijven werkzaamheden bij ons uitbesteden. Het gaat dan om werk in de schoonmaak, groenonderhoud of verpakkingsklussen. Ik ben sinds 2017 directeur bij AM match.”

Na lange tijd in het bankwezen toch 
een opmerkelijke stap… 
“Er zijn meer overeenkomsten dan je denkt. Toen ik in de jaren negentig aan de slag ging bij de Rabobank voelde ik me daar goed thuis. Veel maatschappelijke betrokkenheid, lokaal georiënteerd en niet enkel op winstmaximalisatie gericht. Vijfentwintig jaar later maakte ik de balans op en merkte dat toch wel veel was veranderd. Ik ging op zoek naar een baan met meer zingeving. Bij AM match kreeg ik het oude gevoel terug.”

Kunt u dat gevoel beschrijven?
“Laatst vertelde iemand die wij aan een baan hadden geholpen dat hij zich weer volwaardig voelde. Niet meer afhankelijk van een uitkering en zelfstandig deel van de maatschappij. Dat wij daaraan hebben bijgedragen, vind ik geweldig. Een positief verschil maken in het leven van mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, dat is het gevoel waarnaar ik op zoek was. En veel mensen hebben die steun momenteel keihard nodig.”​​

Welke invloed heeft de coronacrisis op mensen met een beperking?
“Het is voor iedereen een moeilijke tijd, niet alleen voor mensen met een beperking. Maar het is duidelijk dat het voor ons een bijzonder intensieve periode is. Bij detachering is het bedrijf zelf verantwoordelijk voor de handhaving van de coronaregels, maar onze jobcoaches worden overspoeld met vragen over hoe dit het best ​aan te pakken. We merken ook bij onze werkzaamheden in huis dat secuur moet worden opgelet, bijvoorbeeld het houden van anderhalve meter afstand. Niet iedereen voelt zich prettig bij de maatregelen en dan hebben wij ook nog bovengemiddeld veel mensen in risicogroepen. En verder hangt de economische consequentie boven ons hoofd.”​

Economische consequentie?
“Voor de crisis gingen veel bedrijven crescendo en ging het Nederland economisch voor de wind. Nu bedrijven in de problemen komen zien we dat contracten niet worden verlengd. Veel basisbanen staan onder druk. De regio Haarlemmermeer heeft jarenlang bovenaan de lijstjes van groei gestaan en staat nu bovenaan de lijstjes van zwaarst getroffen regio’s door corona. Het gaat met name om banen in de luchtvaart en de horeca. Het zou weleens jarenlang kunnen duren voordat het baanperspectief voor mensen met een beperking weer op het oude peil is. Ik maak me daar grote zorgen om.”

Hoe proberen jullie die klap op te 
vangen?
“Er is veel animo voor inclusief werkgeverschap bij ondernemers. Dat blijkt alleen al uit het feit dat wij met tweehonderd bedrijven in de regio samenwerken om mensen met een beperking aan het werk te helpen. We zijn bij al onze relaties navraag aan het doen hoe het ervoor staat. Daaruit krijgen we totaal verschillende beelden terug. Aan de ene kant zien we bedrijven die het ontzettend moeilijk hebben en tot hun spijt mensen moeten laten gaan, aan de andere kant zijn er bedrijven die floreren. Afvalverwerkingsdiensten en in delen van de tuinbouw en sierteelt zijn weer meer mensen nodig. We richten ons op sectoren waar meer mensen nodig zijn en doen daarnaast ook een groot beroep op ondernemers.”


Wat kunnen ondernemers doen?
“Wanneer je zelf moeite hebt om te overleven als bedrijf, begrijp ik dat je aandacht in eerste instantie daarnaar uitgaat. Desondanks doe ik een oproep om ook te denken aan mensen met een beperking. Onderschat de gevolgen voor hen niet. Ik sprak laatst een jongen met autisme die tot voor kort met structuur en regelmaat ontzettend goed functioneerde in een reguliere baan. Nu dat is weggevallen, heeft hij te maken met een forse terugval. Het heeft echt harde consequenties. Het is voor mij ondenkbaar dat we deze groep mensen niet ondersteunen, juist in zware economische tijden.”

Wat geeft jou hoop voor de toekomst?
"Ik hou enorm van ondernemerschap en ik zie veel ondernemers om mij heen die zich ​​maatschappelijk inzetten, simpelweg omdat ze voelen dat het nodig is. Het is mijn taak om dat vuurtje op te stoken. Mkb’ers, die weten hoe het is om een eigen bedrijf te runnen, kennen de meerwaarde van inclusief werkgeverschap. Ik ben op zoek naar ondernemers met lef en doorzettingsvermogen. Iedereen die zich hierdoor voelt aangesproken, kan altijd ​contact met mij opnemen.”
Regionieuws
Investeren in ondernemers

​“Ik ben positief over de ondernemerskracht in ons land. Daarin moeten we investeren om uit de crisis te komen.” Tijdens het traditionele Miljoenenontbijt van VNO-NCW Regio Den Haag in de Fokker Terminal wordt de Miljoenennota met een ondernemersbril bekeken. 

lees meer
Woensdag 16 September 2020

“Ik ben positief over de ondernemerskracht in ons land. Daarin moeten we investeren om uit de crisis te komen.” Tijdens het traditionele Miljoenenontbijt van VNO-NCW Regio Den Haag in de Fokker Terminal wordt de Miljoenennota met een ondernemersbril bekeken. 

Tekst: Pieter van der Meulen

“We gaan het vandaag hebben over kansen,” opent dagvoorzitter Donatello Piras. “Het Miljoenenontbijt gaat door als u gewend bent, vrijwel alles eromheen is anders.” Honderddertig ondernemers zijn fysiek aanwezig bij het Miljoenenontbijt, georganiseerd door VNO-NCW Regio Den Haag, MKB Den Haag, gemeente Den Haag en Rabobank, en nog eens ruim honderdvijftig volgen het via de livestream vanuit huis. Een totaal andere Prinsjesdag dan normaal, ook voor Carlijn Prins, senior-econoom bij RaboResearch. “Ik volg de Miljoenennota doorgaans in een soort ‘war room’ met mijn collega’s, waarbij iedereen druk bezig is hun analyses en presentaties samen te stellen. Ik was voor het eerst dit jaar aanwezig op kantoor, maar in kleine ruimtes met een hele andere sfeer. Een vreemd gevoel. Hoewel het een economisch sombere tijd is, zien we in de plannen van de overheid goede initiatieven om te investeren. Het investeringsfonds van Wopke en Wiebes borduurt voort op eerdere plannen voor investeringen. Natuurlijk is de belangrijkste aandacht voor herstel van de economie, maar het is van groot belang dat de aandacht voor grote thema’s als de energietransitie en het woningbouwtekort niet verslapt.” 

‘Haal investeringen in woningbouw en infrastructuur naar voren

Nieuwe wind
“Positief is dat de analyse onder de crisis is dat met onze economie niks aan de hand is. Ondernemers lijden onder de pandemie, dus we moeten zo veel mogelijk steun bieden zodat na de crisis alles zo snel mogelijk weer op peil is.” Leendert-Jan Visser, algemeen directeur van MKB-Nederland, ziet kansen tot herstel wanneer van de grote maatschappelijke opgaven een investeringsagenda wordt gemaakt. “Mijn oproep is om investeringen in woningbouw en infrastructuur naar voren te halen. Dat geeft omzetkansen voor het MKB. Zorg ook dat daar een goed aanbestedingsbeleid onder komt, zodat opdrachten snel bij ondernemers terecht komen.” Voor de 34e keer volgde Frits Wester, parlementair verslaggever met bovengemiddelde interesse Prinsjesdag. “Opvallend is dat het vertrouwen in de politiek is gestegen. Voor de zomer zagen we dat politici minder bezig waren met elkaar vliegen afvangen, maar samen deden wat nodig was voor het land. Dat wordt gewaardeerd door mensen. Maar inmiddels wordt alweer naar de verkiezingen gekeken, waardoor de tegenstellingen tussen partijen toch weer worden uitvergroot. Een andere verandering die we zien is dat partijen minder nadruk leggen op marktwerking en de puur liberale en individualistische inslag. Deze kentering is zelfs bij de VVD zichtbaar. Dat is echt een heel andere wind die is gaan waaien tijdens deze storm. We richten ons op samenwerking, waarbij het grote politieke midden elkaar moet vinden.”  

“We zien dat politieke partijen minder de nadruk leggen op marktwerking”

​Grens
In Den Haag zien wethouders Saskia Bruines van Economie en Bert van Alphen van Sociale Zaken veel ondernemers in de problemen komen. “We zijn met zoveel mogelijk partijen in gesprek om te kijken hoe wij kunnen aanvullen op de landelijke maatregelen. Het is een lastig balans tussen het geven van zoveel mogelijk ruimte voor ondernemers en bepalen waar de grens ligt.” De komende tijd wil Bruines verder in gesprek met ondernemers om te kijken waar de groeikansen liggen. “Ik ben positief over de ondernemerskracht. Daarin moeten we investeren om uit de crisis te komen,” vult Van Alphen aan. “We gaan naar een andere tijd, waarin overheid en bedrijfsleven elkaar hard nodig hebben.”

​Bekijk de fotoreportage​

a9498aeb-42fe-4414-bbae-76d0bfb2fa5d
Nieuwe leden
TOTAL Nederland N.V.
DEN HAAG
ROC Mondriaan
DEN HAAG
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Bijeenkomsten die georganiseerd worden, zijn top. Was het vroeger een herenclub, nu is er ruimte voor iedereen."

André van Herk
Eigenaar/algemeen directeur UTS APC Groep
Dáárom ben ik lid!
"Mocht ik een keer niet kunnen, dan biedt de organisatie altijd de mogelijkheid om mij door een collega te laten vervangen."

Hans Zaat
Manager algemene zaken Brink Groep
Dáárom ben ik lid!
"De bijeenkomsten van de discussieclub geven me energie om in huiselijke sfeer met leden te discussiëren."

Joan Remmerswaal
Algemeen directeur Van Dorp installaties
Dáárom ben ik lid!
"VNO-NCW West is belangrijk voor belangenbehartiging van ondernemers."

Kaushilya Budhu lall
DGA Meijer Advocaten en Belastingadviseurs
Dáárom ben ik lid!
"Ik vind het een meerwaarde dat VNO-NCW Den Haag ook initiatieven als Social Club Den Haag en de Culturele Business Case actief ondersteunt"

Rosan Gompers
Directeur NewCompany Creations

 Partner

 Video

2 juli 2020 Webinar huur- en contractrecht