25 augustus 2021

Bert Mooren, oud-directeur VNO-NCW West, overleden

In de nacht van 23/24 augustus is Bert Mooren, oud-directeur van VNO-NCW West, overleden. Hij was 68 jaar. Bestuur, directie, leden en medewerkers zijn aangeslagen door dit verdrietige bericht. Hun gedachten gaan uit naar zijn vrouw Annelies en zijn familie.

Bert Mooren was breed geïnteresseerd en genoot van het leven. Hij hield van zijn werk bij VNO-NCW, maar zag ook uit naar de periode na zijn pensionering op 5 november 2019. Reizen, wandelen, kunst en cultuur, hij had veel plannen. Gelukkig heeft hij ondanks zijn ziekte een aantal activiteiten kunnen oppakken. Kort geleden zei hij dat de laatste jaren met Annelies de mooiste van zijn leven waren. Ook heeft hij in de afgelopen anderhalf jaar, op verzoek van VNO-NCW en MKB Nederland nog een schets kunnen maken van een ideale ruimtelijke inrichting van Nederland, waarin diverse functies zoals wonen, werken, natuur en recreatie, in evenwicht zijn. Dat deed hij met heel veel plezier.

Bert Mooren is geboren op 8 september 1953 in Haelen, Limburg. Na de H.B.S. studeerde hij Sociale geografie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Hij vervulde diverse functies bij de Kamer van Koophandel, waarna hij in januari 1998 in dienst trad als algemeen secretaris van de Hollandse Werkgevers Vereniging (HWV), de voorloper van VNO-NCW West.

Hij zette zich 22 jaar in voor belangenbehartiging van het bedrijfsleven en de dienstverlening aan de leden-ondernemers in de provincies Noord- en Zuid-Holland. In dit werkgebied, de Randstad, kwam hij voor grote uitdagingen te staan. Zo dreigden bedrijven in de strijd om de schaarse ruimte in de verdrukking te komen door oprukkende woningbouw en beschermd natuurgebied. In zijn werkperiode kwamen ook de grote steden op – Amsterdam, Rotterdam en Den Haag – en vroegen het bedrijfsleven te helpen bij vraagstukken als werkloosheid en integratie. En de klimaatverandering zette de economische motoren Schiphol en de Rotterdamse haven in een ander daglicht.
Bert Mooren wist als geen ander betrokken partijen in de regio bij elkaar te brengen om op zoek te gaan naar vernieuwende oplossingen voor deze uitdagingen, waarin álle belangen tot zijn recht kwamen. Hij was een warm pleitbezorger van de triple helix samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Zo kwam de Metropoolregio Den Haag-Rotterdam, een samenwerkingsverband van 23 gemeenten, mede dankzij zijn grote inzet tot stand.

Dat hij een meester was in het verzoenen van uiteenlopende belangen blijkt ook uit zijn lobby voor een betere bereikbaarheid. Enerzijds waarschuwde hij bij herhaling voor een verkeersinfarct in de Randstad om zijn lobby voor meer asfalt kracht bij te zetten, tegelijkertijd startte hij Bereikbaar Haaglanden, een netwerk van werkgevers die via mobiliteitsmanagement hun werknemers tijdens de spitsuren uit de auto haalden. Inmiddels zijn er mobiliteitsnetwerken in het hele land.  

Een mijlpaal in zijn carrière was de aanleg van de A4 Midden-Delfland, een stuk snelweg van 7 kilometer waarover vijftig jaar onderhandeld is. De A4 werd dankzij een integrale omgevingsvisie, waarvan Bert Mooren een van de architecten was, met respect voor de natuur gerealiseerd.

In Noord-Holland droeg hij onder meer bij aan een verantwoorde groei van Schiphol en ruimte voor de maakindustrie op bedrijventerreinen.

Bert Mooren heeft als directeur een grote bijdrage geleverd aan de versterking van de regionale economie, het bedrijfsleven en de werkgelegenheid. Hij genoot van de contacten met ondernemers, wiens kennis en ervaring hij effectief inzette voor de belangenbehartiging. Hij was een groot lobbyist.
We wensen zijn vrouw Annelies, familie en dierbaren veel sterkte in deze moeilijke tijd.

U kunt hier klikken voor de rouwkaart.

U kunt zich aanmelden voor de livestream van de herdenkingsbijeenkomst op dinsdag 31 augustus a.s. om 13.00u in de Kloosterkerk Den Haag, via emailadres afscheid.bertmooren@gmail.com.

Uw herinneringen aan Bert kunt u achterlaten in het digitale condoleanceregister https://herinnering.dela.nl/bertmooren

Bert Mooren, oud-directeur VNO-NCW West, overleden