Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Duurzaamheid  >  Programmatische Aanpak Stikstof

Skip Navigation LinksAanpak stikstofvermindering

Aanpak stikstof
Ruimte voor economie én natuur

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), die op 1 juli 2015 in werking is getreden, combineert economische groei en bescherming van de natuur tegen stikstof. Dat is een goede zaak. VNO-NCW West zal nauwlettend volgen of deze regelgeving in de praktijk werkbaar is. We moeten voorkomen dat PAS vestiging van nieuwe bedrijven  of uitbreiding van bestaande bedrijven tegenhoudt.

PAS kan goed functioneren als de overheid:

  • maatregelen neemt die ruimte geven aan economische groei. Als bijvoorbeeld stikstofrijke grondlagen worden afgegraven en de stikstofconcentraties in een natuurgebied verminderen, kan de bedrijvigheid toenemen;
  • onderzoekskosten verlaagt voor bedrijven die een vergunning aanvragen om te kunnen uitbreiden;
  • procedures voor de vergunningverlening bekort;
  • toegestane hoeveelheid stikstof die een bedrijf mag uitstoten, vergroot als het monitoren van de stikstofconcentraties daar aanleiding toe geven.

 

 
Ik vind dit standpunt...
 

​Natura 2000 is een netwerk van natuurgebieden in Europa, waarvan er ruim 160 in Nederland liggen. De Nederlandse Natuurbeschermingswet (1998) bepaalt dat nieuwe of uitbreiding van bestaande economische activiteiten in en rond Natura 2000-gebieden uitsluitend kan plaatsvinden als het effect op de natuur, met name de biodiversiteit, nihil is.

In de praktijk betekende dit dat veel ondernemers geen vergunning kregen voor nieuwe activiteiten. Vooral de uitstoot van stikstof was de bottleneck. In ruim tweederde van de Natura 2000-gebieden is de concentratie van stikstof ook zonder extra bedrijvigheid al hoger dan goed is voor het leefmilieu. Daarom is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op 1 juli 2015 in werking getreden. Die combineert economische ontwikkeling en bescherming van de natuur tegen stikstof.

Gelukkig ligt de juiste politieke keuze ten grondslag aan PAS, namelijk dat jaarlijks een economische groei van 2,5 procent mogelijk moet zijn. Op die groei wordt de hoogte van de toegestane stikstofuitstoot afgestemd. Bovendien nemen Rijk en provincies maatregelen die de stikstofconcentraties verminderen, zoals het verwijderen van stikstofrijke grondlagen. Agrarische ondernemers doen dat ook. Ze passen bijvoorbeeld het veevoer aan, waardoor er minder ammoniak in de mest zit. Hierdoor kunnen circa 25.000 veehouders aan de rand van natuurgebieden hun bedrijf uitbreiden en kunnen ook andere bedrijven zich ontwikkelen. Dat is een goede zaak.

Werkbare PAS
PAS mag geen in beton gegoten programma voor meerdere jaren worden. De resultaten van de monitoring van de stikstofconcentraties moeten tot aanpassing van de toegestane hoeveelheden kunnen leiden. VNO-NCW West houdt de ontwikkeling van havens, industrie en logistieke sector in Noord- en Zuid-Holland in de gaten.

Beide provincies hebben in het kader van PAS de volgende beleidsregels vastgesteld:

  • Een bedrijf krijgt maximaal 3 mol stikstof per hectare per jaar ontwikkelingsruimte. Als de vergunning niet binnen twee jaar wordt gebruikt kan de provincie de ontwikkelingsruimte intrekken of wijzigen; 
  • Een bedrijf in de Rotterdams haven krijgt maximaal 3 mol stikstof per hectare per jaar ontwikkelingsruimte voor inrichting en bijbehorend wegverkeer en maximaal 7 mol voor de bijbehorende scheepvaart. Als de vergunning niet binnen 4 jaar wordt gebruikt kan de provincie de ontwikkelingsruimte intrekken of wijzigen:
  • Maatwerk is mogelijk.
VNO-NCW West zal de komende periode nauwlettend volgen of de beleidsregels werkbaar zijn voor het bedrijfsleven.

Meer info: Annemarie van Oorschot​

 
Lobbypunten