17 november 2021

Ondernemers overtuigen provincie bezuiniging op mobiliteit te parkeren

VNO-NCW Rijnland en Bedrijfsleven Bollenstreek vinden het een goede zaak dat Provinciale Staten de voorgenomen bezuiniging op het budget Mobiliteitsmaatregelen Duin- en Bollenstreek voorlopig ’parkeert’. Het provinciale bestuur wilde aanvankelijk 20 miljoen euro bezuinigen op dit budget in het kader van de totale provinciebegroting 2022.

Motie
Tijdens de Provinciale Statenvergadering op 10 november is de gezamenlijke motie van de CU/SGP, VVD en CDA aangenomen. De ingediende motie geeft terecht aan dat oplossingen voor mobiliteitsknelpunten in de Duin- en Bollenstreek onverminderd noodzakelijk zijn. De regio Holland Rijnland wordt aangespoord om het reeds vastgestelde plan van aanpak voor de ontsluiting van de Duid- en Bollenstreek verder uit te werken en voorkeursmaatregelen te benoemen. Dit moet uiterlijk het tweede kwartaal gereed zijn.

Lobby
Voorafgaand aan de vergadering hebben zowel VNO-NCW Rijnland als Bedrijfsleven Bollenstreek Provinciale Staten opgeroepen om niet in te stemmen met de bezuiniging.

Brief aan provincie Zuid-Holland

De bezuinigingen zouden tot gevolg hebben gehad dat:

  • de Duin- en Bollenstreek nog verder op slot wordt gegooid,
  • de zwakke verbindingen met de Haarlemmermeer niet worden versterkt, terwijl beide gebieden als één economische regio fungeren,
  • de bereikbaarheid in zowel Noord- als Zuid-Holland wordt verzwakt,
  • er minder mogelijkheden zijn voor efficiënt, veilig en duurzaam transport in de regio,
  • nieuwe woonwijken onvoldoende worden ontsloten.

Beide organisaties zijn dan ook erg blij met de aangenomen motie en denken graag mee over de uiteindelijke voorkeursmaatregelen om tot een bereikbare regio te komen.

 

Ondernemers overtuigen provincie bezuiniging op mobiliteit te parkeren