Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Noordwest-Holland  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Noordwest- Holland

​In de kop van Noord-Holland streven de ondernemers van VNO-NCW naar een stevige positie van de regio in het nationaal economische beleid. Maar liefst vijf van de tien topsectoren zijn in Noordwest-Holland dominant aanwezig: water, life sciences, agrofood, tuinbouw en energie. Dat vraagt om forse investeringen in dit gebied.

Regionieuws
Coalitie NH pakt niet door

​‘Duurzaam doorpakken’, de titel van het coalitieakkoord, lijkt in tegenspraak met de inhoud. De aangekondigde nieuwe onderzoeken leiden tot vertraging op de voor ondernemers belangrijke dossiers.

lees meer
Dinsdag 18 Juni 2019

‘Duurzaam doorpakken’, de titel van het coalitieakkoord, lijkt in tegenspraak met de inhoud. De aangekondigde nieuwe onderzoeken leiden tot vertraging op de voor ondernemers belangrijke dossiers.

Op maandag 17 juni jl., is de nieuwe coalitie van de provincie Noord-Holland geïnstalleerd, een combinatie van Groen Links, VVD, D66 en PvdA. Het op hoofdlijnen gesloten akkoord heet ‘Duurzaam Doorpakken’, maar VNO-NCW West kan dat doorpakken niet 1, 2, 3 terugvinden in de plannen. Veel nieuwe onderzoeken op voor ondernemers belangrijke dossiers zijn aangekondigd en die leiden per definitie tot (ongewenste) vertraging.

Wel lijkt de coalitie oog te hebben voor wat ondernemers nodig hebben op het gebied van bereikbaarheid, ruimtelijke ordening en economie en zijn er nieuwe budgetten vrijgemaakt. Op de uitnodiging tot samenwerking en kennisdeling gaat VNO-NCW West graag in. We zijn blij dat de provincie investeert in de tripartiete samenwerking (overheid, onderwijs en ondernemers) in onder meer Techport en campussen.

VNO-NCW West vraagt de coalitie de verbindingsweg A8-A9 met spoed aan te leggen. Een onderzoek naar ondertunneling begrijpen wij, maar kosten of de Stelling van Amsterdam mogen geen belemmering vormen voor de gewenste bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam.

De provincie wil gelukkig investeren in een betere bereikbaarheid van de kust van Zuid-Kennemerland. Gezien de files moet het onderliggend wegennet van Zuid-Kennemerland, inclusief de ring rond Haarlem, verbeterd worden, zeker nu het Rijk werk maakt van het Rottepolderplein (A9).

We zijn verbaasd dat de nieuwe coalitie na een lange samenwerking met gemeenten in Noord- en Zuid-Holland voor de verbinding in de Bollenstreek de uitvoering van de Duinpolderweg on hold zet.

We kennen de provinciebestuurders als pragmatisch en met oog voor de realiteit. Dat zien we terug in het voornemen de nationale afspraken over Schiphol te volgen en geen bovenwettelijke normen voor te schrijven op het gebied van de luchtkwaliteit. Ook de bescherming van de ruimte voor bedrijven bij de transformatie van bedrijventerreinen geeft daar blijk van. De nieuwe coalitie erkent dat bedrijven die bijdragen aan de circulaire economie en energietransitie, ruimte nodig hebben. Het is goed dat het Noordzeekanaalgebied wordt gereserveerd voor de economische activiteiten van de energietransitie en kade-gebonden bedrijvigheid.

Woningbouw moet versneld worden in de hele provincie. VNO-NCW West is blij dat de provincie bouw aan de randen van de bebouwde kom gaat toelaten.

In het algemeen biedt het coalitieakkoord kansen om het ondernemingsklimaat in Noord-Holland te verbeteren. Of de plannen goed en bijtijds worden uitgevoerd is twijfelachtig. We moeten het eerst zien en dan geloven.

Regionieuws
Jeroen Veerman voorzitter NW-Holland

​Jeroen Veerman is de aanstaande voorzitter van regio Noordwest-Holland. Op 2 juli neemt hij het stokje over van Tom Kuijper.

lees meer
Donderdag 13 Juni 2019

Jeroen Veerman is de aanstaande voorzitter van regio Noordwest-Holland. Op 2 juli neemt hij het stokje over van Tom Kuijper. Na zeven actieve jaren als bestuurslid is Veerman de aangewezen persoon om het voorzitterschap op zich te nemen. Veerman is algemeen directeur bij H&S Adviesgroep, een dienstverlener op het gebied van HR, en wil zijn voorzitterschap benutten door VNO weer op de kaart te zetten: “Ik zou graag van de club weer een actief netwerk willen maken waar je bij wil horen.”

Door Tristan van Oorschot

In toekomst liggen een paar grote uitdagingen, maar het op de kaart zetten van de vereniging is de grootste. Veerman legt uit: “Meer werkgevers moeten betrokken worden in de regio. Ik denk dat we dit kunnen bereiken door meer geluid te maken over wat we precies doen en waarvoor we  staan. De lobby is een van de belangrijkste taken van VNO, een taak waar ook in onze regio successen worden geboekt. Na een succes blijft het echter stil. Dit moet je juist laten horen, waardoor werkgevers het belang van de vereniging gaan inzien”.

Flexibel onderwijs
In Nederland, en dus ook in de regio Noordwest-Holland, is het onderwijs een belangrijk vraagstuk. De krapper wordende arbeidsmarkt maakt het moeilijk voor ondernemers om passende werknemers te vinden. Het gat tussen het onderwijs en wat de werkgever wil, is  af en toe te groot. Een oplossing die Veerman graag ziet is flexibeler onderwijs: “Met flexibel onderwijs kunnen werknemers sneller omgeschoold worden. Uitdagingen zoals duurzame productievragen vernieuwing, ook op de arbeidsmarkt. VNO kan helpen door  goed luisteren naar wat ondernemers willen om vervolgens in gesprek te kunnen met onderwijsinstellingen. Dit is soms lastig omdat de multinational vaak wat anders wil dan de bakker om de hoek. Het luisteren naar de wens van ondernemers is daarom essentieel. Op deze manier kan ook de bereikbaarheid van de regio verbeterd worden, een ander thema dat ik graag samen met het bestuur zou willen aanpakken.”

Claim je succes
De regio Noordwest-Holland is  een krachtige regio met veel sterke bedrijven. Toch blijven die bedrijven veelal bescheiden op de achtergrond. Aan de ene kant heeft dit karakter deze regio sterk gemaakt. Aan de andere kant zou deze regio soms meer van zich kunnen laten horen, weet ook Veerman: “De mensen hier zijn pragmatisch. Je moet resultaat halen met hetgeen wat je hebt. Dit heeft de regio ver gebracht. Ook zijn we trots op de producten en diensten die we leveren, maar toch kan dat af en toe meer benadrukt worden. Vaak vergeten mensen dat hier wereldbedrijven gevestigd zijn, zoals veredelingsbedrijven die groente- en plantenzaden maken die over de hele wereld mensen van voedsel voorzien. In die zin lijken VNO en de ondernemers op elkaar; ze moeten hun successen meer claimen.”

Regionieuws
Volwaardige kans op werk
Door krapte op de arbeidsmarkt dreigt Nederland tegen de grenzen van de economische groei aan te lopen. Zonde voor ondernemers die hierdoor worden beperkt in groeimogelijkheden. Bovendien onnodig, want potentieel is er zeker. “Mijn teamleden keken in eerste instantie vreemd op, maar nu eet iedereen hier Muhammara.”​
lees meer
Dinsdag 4 Juni 2019
​Door krapte op de arbeidsmarkt dreigt Nederland tegen de grenzen van de economische groei aan te lopen. Zonde voor ondernemers die hierdoor worden beperkt in groeimogelijkheden. Bovendien onnodig, want potentieel is er zeker, vooral voor wie verder kijkt dan zijn neus lang is. “Mijn teamleden keken in eerste instantie vreemd op, maar nu eet iedereen hier Muhammara.”

Tekst: Pieter van der Meulen

“Vaardigheden kun je leren, mentaliteit is een stuk moeilijker bij te brengen.” Yousef Yousef, lid van VNO-NCW Den Haag en voorzitter VNO-NCW netwerk Groene Groeiers, groeit fors met zijn bedrijf LG Sonic, een toonaangevende producent van algenbestrijding. Om de vraag naar personeel in te vullen kwam hij met een creatieve oplossing voor moeilijk vervulbare, vaak technische vacatures. Een half jaar geleden nam hij vijf Syriërs, een Argentijn en een Colombiaan aan. Het blijkt een schot in de roos. Niet alleen pakken ze het werk en de taal snel op, ze brengen een heel nieuwe, positieve dynamiek op de werkvloer. “Deze nieuwkomers nemen initiatief, zorgen voor teamspirit en zijn bovenal écht gretig. Hongerig om te leren, om succesvol te zijn. Er wordt nog wel eens vergeten dat vluchtelingen tegen wil en dank hun leven hebben moeten achterlaten. Een nieuw bestaan opbouwen op een volledig nieuwe plek, met een andere cultuur, een andere taal, noem maar op, is een enorme uitdaging. Maar wat ik vooral zie is optimisme en een grote drang om te slagen. Natuurlijk is er weleens miscommunicatie of loop je tegen cultuurverschillen aan, maar in grote lijnen is de invloed van meer diversiteit binnen het bedrijf zeer positief. Laatst nam iemand Muhammara mee, een Syrische salade met geroosterde paprika’s. Teamleden van LG Sonic keken vreemd op, maar zijn inmiddels helemaal om en bestellen het nu zelf ook.” 

Krapte
Verschillende sectoren kampen inmiddels met structureel personeelstekort. Met name in de zorg, bouw, onderwijs, techniek en ICT blijkt  het, op alle opleidingsniveaus, lastig geschikt personeel te vinden. De economische behoefte is groot, maar politiek en maatschappelijk is het binnenhalen van arbeidsmigranten een gevoelig punt. “We kunnen als samenleving zeggen dat we geen arbeids- en kennismigranten willen, maar dat heeft grote consequenties,” stelt Rob Slagmolen, secretaris arbeidsmarkt bij VNO-NCW/MKB Nederland. “Als politiek Nederland besluit geen  mensen meer binnen te halen, kunnen internationaal toonaangevende bedrijven die cruciaal zijn voor de Nederlandse economie niet meer renderen. Maar ook de tuinbouwbedrijven in Westland, Oostland en Aalsmeer of transport- en bouwbedrijven lopen vast. Dat heeft ook een negatieve uitwerking op de werkgelegenheid in algemene zin, omdat bedrijven moeten inkrimpen en niet kunnen voldoen aan de vraag uit de markt. We hebben nu en in de toekomst arbeidsmigranten nodig, maar we moeten dit beter organiseren.” Slagmolen doelt onder meer op huisvesting van arbeidsmigranten die  in sommige gevallen nog te wensen over laat. In een vernietigend artikel in het NRC Handelsblad uit maart dit jaar wordt uitgebreid ingegaan op mensonterende omstandigheden: slapen op pallets, de vensterbank zwart van de schimmel, te lange werkdagen en wie klaagt, raakt zijn baan kwijt of wordt uit huis gezet. VNO-NCW en MKB Nederland voeren een intensieve lobby om huisvesting voor arbeidsmigranten al op de korte termijn te verbeteren. 

Drie sporen
De werkgeversverenigingen willen het personeelstekort langs drie sporen aanpakken. “We proberen zoveel mogelijk werklozen uit de kaartenbakken van de gemeenten te krijgen,” aldus Slagmolen. De werkloosheid loopt sinds 2014 gestaag terug, maar een grote groep langdurig werklozen blijft tegen wil en dank aan de kant staan. VNO-NCW pleit voor open­bare kaartenbakken, zodat werkgevers sneller personeel kunnen vinden. “Daarnaast valt een wereld te winnen op het gebied van werk-naar-werk,” vervolgt Slagmolen. “Investeren in opleidingen, een leven lang leren en vermijden dat niet-werken aantrekkelijk is, kan de arbeidsparticipatie consolideren. Het derde spoor is beter omgaan met kennis- en arbeidsmigranten. De regionale werkgeversverenigingen zijn in gesprek over huisvesting in de regio’s waar dit speelt, maken afspraken met provincies en werken samen met bedrijven om meer te bouwen.” 

Wonen in bedrijfspand
Ook Ron van Ommen, directeur-eigenaar van Rijndorp Installaties uit Zoeterwoude en lid van VNO-NCW Rijnland, is genoodzaakt out-of-the-box te denken toen hij enkele jaren geleden steeds meer werk, maar minder geschikte werknemers kon vinden. Al snel merkte hij dat het niet eenvoudig is om mensen die aan de zijlijn staan, aan werk te helpen. “Vluchtelingenwerk, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), allemaal instanties in Nederland die niet samenwerken. Eén aanspreekpunt in Nederland om vluchtelingen aan het werk te helpen, is er niet. Een collega legde contact met een arbeidscoach van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf en zij ging voorselecteren voor mij.” Inmiddels werken twaalf statushouders bij Rijndorp Installaties. Van Ommen biedt de nieuwe werknemers eerst een interne opleiding aan en in zijn bedrijfs­pand heeft hij in een loods een technische ruimte omgetoverd tot een soort woning. Het gewenningsproces voor de al langer in dienst zijnde werknemers, waarmee Yousef ook te maken heeft, herkent Van Ommen. “De monteurs die al bij me werkten zijn inmiddels helemaal om. En zij weten ook: als je leerlingen in dienst neemt, moet je ook veel aan begeleiding doen.”
                                                                                                   
Morele agenda
Het potentieel maar vooral ook de noodzaak om nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk te helpen, dringt binnen het bedrijfsleven steeds verder door. Vijftien grote bedrijven, waaronder Shell, ING, Philips, Dura Vermeer, Randstad en 
Accenture, gaan komende twee jaar ruim 3.500 vaste banen voor vluchtelingen creëren. Daarnaast worden opleidings­trajecten en hulpprogramma’s opgezet, waardoor duizenden migranten uitzicht krijgen op betaald werk of ondersteuning krijgen bij het starten van een eigen onderneming. “Dit is de morele agenda van het bedrijfsleven, buiten de politiek om,” verklaart Paul Polman, voorzitter van de Internationale Kamer van Koophandel en voormalig CEO van Unilever, tegen het Financieel Dagblad (9/4/’19). “De wereld kent meer vluchtelingen dan ooit. Vergeet niet dat u en ik in Syrië geboren hadden kunnen zijn. Ik sta hier omdat de Nederlandse overheid mijn opleiding heeft betaald.” Yousef Yousef vindt het een goede zaak dat grote bedrijven zich inzetten om nieuwkomers een kans te bieden. Zelf vluchtte hij als kind vanuit Syrië naar Nederland en weet hij hoe belangrijk het is perspectief en goede behandeling te bieden. “Zorg voor persoonlijke begeleiding, wees geïnteresseerd en verdiep je in hun achtergrond. Als iemand de taal niet spreekt of de cultuur niet kent, betekent dat niet dat hij of zij dom of onwelwillend is. Ik bied taalcursussen aan en dan zie je dat het heel snel wordt opgepakt. Het is een kleine moeite voor de gemotiveerde en betrokken werknemer die je er voor terugkrijgt. Het belang van integratie van nieuwkomers is essentieel en onvermijdelijk in een moderne samenleving, maar te weinig mensen staan op en nemen verantwoordelijkheid. Ik roep ondernemers en overheden op volwaardige kansen te bieden aan mensen die we nu en in de toekomst keihard nodig hebben.” 

Overweeg je ook vluchtelingen in dienst te nemen? Neem contact op met ondernemers die hier ervaring mee hebben via onze netwerkapp:  www.vno-ncwwest.nl/app​

5e4eede1-ef2c-484e-af0e-3ca7f9ab52d1
Nieuwe leden
Van Wijnen Heerhugowaard
HEERHUGOWAARD
Wijnia Management Advies & Toezicht
CASTRICUM
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"Goed om te weten dat er gelobbyd wordt"

Leon Hamstra
Directeur-eigenaar Caldera Group B.V.

 Partner

Logo H2X.jpg

 Video

Ondernemers van VNO-NCW West bezoeken PWN