Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Overheid  >  Waterschappen

Skip Navigation LinksWaterschappen

Waterschappen
Houd geborgde zetels in stand

Behoud de geborgde zetels voor het bedrijfsleven, de landbouw en de natuur in de besturen van waterschappen. Op 22 juni 2020 heeft de Tweede Kamer advies van de commissie Boelhouwer om de geborgde zetels los te laten naast zich neergelegd. VNO-NCW West heeft namens het bedrijfsleven geadviseren de geborgde zetels in stand te houden. Afschaffing leidt tot minder expertise, legitimiteit en draagvlak voor de waterschapsbesturen. 
De verzekering van ondernemers in de waterschapsbesturen is goed omdat:

  • ​Zij zorgen voor kennis en maatschappelijk draagvlak,
  • ​Z​ij 25 procent, in 2020 ruim 750 miljoen, bijdragen aan de uitvoeringskosten van waterschappen.

 
Ik vind dit standpunt...
 

​​VNO-NCW West hecht groot belang aan een sterke vertegenwoordiging van ondernemers in de waterschappen. Veel zaken waarover de waterschappen beslissen, raken het bedrijfsleven direct. 


Bedrijven, maar ook de natuur en de landbouw, hebben van oudsher inspraak in het waterschap middels geborgde zetels. Een echte aanleiding voor het afschaffen van deze zetels noemt de Commissie Boelhouwer niet. Bedrijven betalen met 750 miljoen euro ongeveer een derde van alle kosten. De expertise die ze meebrengen is bovendien belangrijker dan ooit. Sommige burgers snappen echter niet waarom het bedrijfsleven op deze manier mee mag besturen. Wij leggen het graag uit:​

De waterschappen zijn het oudste democratische orgaan van Nederland. Al meer dan 750 jaar zijn ze verantwoordelijk voor onze waterhuishouding. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de gemeente of de Rijksoverheid, heeft het waterschap een concrete, duidelijk afgebakende taakstelling. Dit is wat men bedoelt met de term “functionele democratie”. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor waterkwaliteit en -kwantiteit. Veel bedrijven zijn voor hun productie afhankelijk van goed en voldoende water. Daarmee is het ook voor de burger belangrijk. Als bedrijfsprocessen stilvallen, raken winkelschappen leeg.

Waterschappen zijn dankzij hun concrete taakstelling minder politiek zijn dan de rest van ons openbaar bestuur. Waar gemeenten, provincies en de Rijksoverheid vaak ideologische afwegingen maken die tot discussie lijden, worden beslissingen bij waterschappen meestal unaniem genomen. Politieke ideologie speelt daarbij geen noemenswaardige rol, kennis van zaken des te meer.

Alle eerdere adviescommissies waren het met ons eens: de bestuurders op de geborgde zetels leveren een waardevolle bijdrage aan het bestuur van onze waterschappen. Ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is erg positief over onze manier van werken. Waar de gemiddelde burger aantoonbaar weinig interesse heeft in de waterschappen, zijn de bestuurders op de geborgde zetels echte experts.

Juist nu de waterschappen steeds meer complexe vraagstukken – zoals toenemende neerslagtekorten - voor de kiezen krijgen, hebben ze die expertise keihard nodig. De organisatie moet meegroeien met die toenemende complexiteit. Daarom is de expertise van onze bestuurders belangrijker dan ooit. Het is immers de verantwoordelijkheid van het bestuur om de organisatie te controleren. We willen niet dat de slager zijn eigen vlees keurt, maar het wordt helemaal raar als de slager aan de keurmeester uit moet leggen wat een karbonade is. Dat is precies wat er gebeurt als we de geborgde zetels afschaffen.


Kerntaken van de waterschappen
VNO-NCW West legt de nadruk op de volgende drie belangen van het bedrijfsleven:

1. De waterschappen moeten zich concentreren op hun kerntaken.
De kerntaken zijn de waterveiligheid, de ‘droge-voeten’ taak en zoet waterbeheer. Taken als natuurbeheer, recreatie of scheepvaart liggen bij andere overheden of particuliere organisaties. Wel pleit VNO-NCW West voor samenwerking tussen de Waterschappen en die andere organisaties , maar de waterschapsheffingen, dienen enkel voor de kerntaken gebruikt te worden. Als de waterschappen zich ook met nevenactiviteiten bezighouden, zal dit een negatief effect hebben op de waterschapbelastingen.

2. Overleg met het bedrijfsleven over aanbesteden.
De Waterschappen kunnen een belangrijke rol vervullen als eerste klant (launching customer) van innovatieve en duurzame technologieën. De afgelopen jaren zijn goede ervaringen opgedaan tussen het bedrijfsleven en de waterschappen.

Een voorbeeld is de Zandmotor. Dit is een innovatieve manier van kustbescherming en kustonderhoud. Rijkswaterstaat verspreidt jaarlijks grote hoeveelheden zand langs de kust. De zandmotor bestaat uit eenentwintig en een half miljoen kubieke meter zand. Golven en wind zorgen voor de verspreiding van dit zand richting strand en duinen. Een groot deel van de Zuid-Hollandse kust wordt zo op een duurzame manier bijgehouden. Kijk hier voor meer informatie. www.zandmotor.nl

3. Een duidelijk referentiekader voor de prestaties van de waterschappen.
Een duidelijk algemeen referentiekader voor de bekostiging van het onderhoud en de aanleg van bijvoorbeeld waterkeringen (dijken, kades) prikkelt de waterschappen om hun financiële middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Persvoorlichting: Annemarie van Oorschot​

 
Lobbypunten