Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Overheid  >  Waterschappen

Skip Navigation LinksWaterschappen

Waterschappen
Vertegenwoordig de ondernemers!

​Zorg voor goede vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in de waterschapsbesturen. In de waterschappen worden veel beslissingen genomen die ondernemers direct raken.
De nadruk moet liggen op:

  • De kerntaken van de waterschappen: waterveiligheid en zoetwaterbeheer;
  • Overleg met het bedrijfsleven over aanbesteden;
  • Een duidelijk referentiekader voor de prestaties.   
 
Ik vind dit standpunt...
 

​​
VNO-NCW West hecht groot belang aan een sterke vertegenwoordiging van ondernemers in de waterschappen. Veel zaken waarover de waterschappen beslissen, raken het bedrijfsleven direct. 


De meeste leden van het waterschapsbestuur zijn rechtstreeks gekozen door burgers via de waterschapverkiezingen. De vertegenwoordigers van het bedrijfsleven worden echter benoemd door de Kamer van Koophandel. Deze vertegenwoordiging is  belangrijk voor ondernemers. Bovendien huren de waterschappen kennis, kunde en technologie van het bedrijfsleven in, vooral van veel Nederlandse bedrijven, want in deze tak van sport kent ons land veel koplopers.

Hoogheemraadschap Delfland 
De Fractie Bedrijven in het Hoogheemraadschap van Delfland vertegenwoordigt de belangen van ondernemers in het waterschap. Het waterschap Delfland draagt zorg voor het watersysteem en de afvalwaterzuivering. Voor onze zittingsperiode 2019-2023 zijn een aantal speerpunten geformuleerd, die terugkomen in het met alle fracties afgesloten Bestuursakkoord.​

Indien u meer wilt weten en/of van gedachten wil wisselen, dan zijn de vertegenwoordigers bereikbaar​ per mail. Zij zijn ook bereid om presentaties te verzorgen voor ondernemersverenigingen- en organisaties. Contacten met de ‘achterban’ worden zeer relevant geacht om het ondernemersbelang goed te kunnen behartigen.

Kerntaken van de waterschappen
VNO-NCW West legt de nadruk op de volgende drie belangen van het bedrijfsleven:

1. De waterschappen moeten zich concentreren op hun kerntaken.
De kerntaken zijn de waterveiligheid, de ‘droge-voeten’ taak en zoet waterbeheer. Taken als natuurbeheer, recreatie of scheepvaart liggen bij andere overheden of particuliere organisaties. Wel pleit VNO-NCW West voor samenwerking tussen de Waterschappen en die andere organisaties , maar de waterschapsheffingen, dienen enkel voor de kerntaken gebruikt te worden. Als de waterschappen zich ook met nevenactiviteiten bezighouden, zal dit een negatief effect hebben op de waterschapbelastingen.

2. Overleg met het bedrijfsleven over aanbesteden.
De Waterschappen kunnen een belangrijke rol vervullen als eerste klant (launching customer) van innovatieve en duurzame technologieën. De afgelopen jaren zijn goede ervaringen opgedaan tussen het bedrijfsleven en de waterschappen.

Een voorbeeld is de Zandmotor. Dit is een innovatieve manier van kustbescherming en kustonderhoud. Rijkswaterstaat verspreidt jaarlijks grote hoeveelheden zand langs de kust. De zandmotor bestaat uit eenentwintig en een half miljoen kubieke meter zand. Golven en wind zorgen voor de verspreiding van dit zand richting strand en duinen. Een groot deel van de Zuid-Hollandse kust wordt zo op een duurzame manier bijgehouden. Kijk hier voor meer informatie. www.zandmotor.nl

3. Een duidelijk referentiekader voor de prestaties van de waterschappen.
Een duidelijk algemeen referentiekader voor de bekostiging van het onderhoud en de aanleg van bijvoorbeeld waterkeringen (dijken, kades) prikkelt de waterschappen om hun financiële middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Wat zijn waterschappen?
Unie van Waterschappen
Organisatie
Taken
Heffingen

 
Lobbypunten