Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Westland-Delfland  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Westland-Delfland

Het tuinbouwgebied Westland-Delfland verandert. De overheid zoekt naar een nieuw evenwicht tussen woningbouw, bedrijvigheid, tuinbouw en recreatie. VNO-NCW Westland-Delfland behartigt hierin de belangen van het bedrijfsleven. In zogenaamde denktanks geven ondernemers en directeuren deze belangenbehartiging vorm.​

Regionieuws
Open brief aan Westlandse politiek

​Verdeel lasten gelijkmatig over de Westlandse samenleving. Daarvoor pleiten VNO-NCW Westland-Delfland, MKB Westland en Horeca Westland (KHN)​ in een open brief aan de ​Westlandse politiek, voorafgaand aan de​ Voorjaarsnota. 

lees meer
Dinsdag 16 Juli 2019

​Geachte Burgemeester, wethouders en leden van de gemeenteraad,

In de jaarlijkse gemeenteraadscyclus staan we aan de vooravond van de raadsvergadering over de Voorjaarsnota. De Voorjaarsnota is het richtinggevende document in aanloop naar de Begroting.

Nu zijn MKB Westland, Horeca Westland en VNO-NCW Westland-Delfland zich ervan bewust dat er een grote financiële opdracht bestaat voor Gemeente Westland. Een gat van 14 miljoen euro op de begroting dichten is geen sinecure. De pijn moet relatief gelijkelijk verdeeld worden over de Westlandse samenleving. Wat bovenstaande partijen betreft is het College van B&W hier (nog) niet helemaal in geslaagd. Enkele zorgpunten staan hieronder;

OZB
Het Cebeonrapport geeft aan dat Gemeente Westland qua OZB-heffing 30% onder het gemiddelde van een groep referenten zit. Welke gemeenten hebben gediend als referentie is niet helder. Of deze gemeenten vergelijkbaar zijn met Gemeente Westland is evenmin duidelijk. Daarnaast is de hoogte van de OZB slechts een meetinstrument voor één van de vele lasten voor het bedrijfsleven. Qua legeskosten bijvoorbeeld ligt Westland weer (ruim) boven omliggende gemeenten. Kortom: het geeft geen pas om de OZB in één keer met 30% te laten stijgen.

Reclamebelasting
Een overschot aan reclame in de openbare ruimte is niet fraai. Dat is ook de mening van MKB Westland. Het aanpakken ervan is logisch, maar wij zijn voorstander van een aantal mogelijkheden tot reclame zonder dat dit direct financieel belast wordt. Zo moet een winkel of bedrijfspand van buiten wel herkenbaar zijn voor publiek. Denk hierbij aan de naam op de gevel, de naam op het glas en de naam op een eventuele overkapping/zonnescherm. Grote onduidelijkheid bestaat er momenteel over de wijze van invoeren van deze reclamebelasting. Wie wordt er door getroffen en wie niet? Sowieso is dit voor bedrijven een extra belasting, ongeacht de hoogte.

Wij hopen dat het onder de loep nemen van de reclamebelasting ook leidt tot het niet verlengen of eerder verwijderen van de reclamezuilen in centra op prominente plekken. Deze zuilen dragen niet bij aan de kwaliteit van een winkelcentrum.

Rioolbelasting
De rioolbelasting gaat met 8% omhoog voor bedrijven. Ook dit is een forse stijging.

Terrassenbelasting (precariobelasting)
De invoering van terrassenbelasting staat niet in de Voorjaarsnota. Echter vanuit de ambtelijke organisatie wordt het invoeren ervan als een serieuze optie gezien. Het voorstel wordt door het college verdedigd omdat er horeca buiten de centra bestaan met terrassen op eigen terrein. Echter in de centra zijn de huur- en koopprijzen aanzienlijk hoger. Zo worden horeca-ondernemers in de centra onevenredig hard getroffen. Ook zijn horeca juist trekkers van publiek in winkelcentra. In deze tijd waarin er hard wordt gewerkt om leegstand terug te dringen, lijkt het ons geen goed idee om deze groep ondernemers extra te belasten.

Stapeling
Ondernemers worden op deze manier drie of zelfs vier keer geraakt. De OZB en rioolbelasting gaan omhoog, de reclamebelasting wordt nieuw ingevoerd. De terrassenbelasting hangt als een zwaard van Damocles boven veel ondernemers. Met een overheid die deels een terugtrekkende beweging maakt (denk hierbij aan achterstallig onderhoud aan stoepen en het niet meer plaatsen van plantenbakken in de centra), is het niet gepast om meervoudige verhoging van belastingen in te voeren. Dat invoering van deze belastingen afzonderlijk juridisch mogelijk lijkt, zegt nog niets over de redelijkheid en billijkheid van een gestapelde invoering.

Alternatieven
Westlandse ondernemers worden helaas regelmatig geconfronteerd met hogere -veelal personele- kosten die voortvloeien uit landelijke wijzigingen in wet- en regelgeving. Kostenstijgingen die zij veelal niet kunnen doorberekenen aan hun klanten. Ook de door de Gemeente Westland voorgestelde belastingverhoging zullen de Westlandse ondernemers op hun beurt niet zomaar aan hun klanten kunnen doorbelasten. De weerstand richting Gemeente Westland zal dan ook toenemen. Er valt volgens MKB Westland, Horeca Westland en VNO-NCW Westland-Delfland winst te behalen door kritisch te kijken naar de uitgaven- en inkomstenkant van Gemeente Westland. In dit kader zijn wij bereid om in constructief overleg na te gaan of, en zo ja welke, alternatieven voor deze lastenverhoging aanwezig zijn.

MKB-vriendelijkheid
Tweejaarlijks wordt door MKB Nederland een onderzoek gedaan onder leden naar de MKB-vriendelijkheid van de gemeente waar zij zich bevinden. In deze ranglijst eindigde Gemeente Westland in 2016 nog op de 66e plaats. In 2018 (het meest recente onderzoek) op de 82e plaats. Vooral de communicatie laat te wensen over; Westland eindigt hierbij op de 31e plek in de provincie Zuid-Holland (op totaal van 49 gemeenten). Voor wat betreft de lokale lasten scoort Westland nu nog erg goed; een 2e plek in Zuid-Holland. Deze 2e plek geeft een indicatie voor de tevredenheid van ondernemers met de huidige lokale lasten. Met de buitenproportionele lastenstijging is deze podiumplek welhaast zeker verleden tijd in het onderzoek in 2020. De pijn zal beter verdeeld moeten worden.

Wat ons betreft mag de ambitie van Gemeente Westland qua MKB-vriendelijkheid hoger liggen. Wij gaan graag richting de landelijke top tien en laten dan de grijze middenmoot (en plaats 82) achter ons. Zo wordt Westland aantrekkelijker voor ondernemers; om hier te blijven of om zich hier te vestigen. Zeker de centra van diverse kernen kunnen dit goed gebruiken.

Wij hopen dat u dit schrijven met aandacht tot u zult nemen en de genoemde argumenten laat meewegen in uw besluitvorming. Een betere spreiding van lasten zou dan het resultaat zijn.

Namens ca. 700* leden van MKB Westland, ruim 100 leden van Koninklijke Horeca Nederland afd. Westland en 700* leden van VNO-NCW Westland-Delfland bedanken wij u voor uw aandacht.

*Zowel MKB Westland als VNO-NCW Westland-Delfland hebben naast individuele leden ook diverse BIZ’en, ondernemersverenigingen en winkeliersverenigingen die zij vertegenwoordigen.

Hoogachtend​,

Shirley Schelkers - Voorzitter MKB Westland               
Ronald van Gaalen - Voorzitter KHN afd.Westland   
Pieter Eenhoorn​ - Voorzitter VNO-NCW Westland-Delfland

Regionieuws
Volwaardige kans op werk
Door krapte op de arbeidsmarkt dreigt Nederland tegen de grenzen van de economische groei aan te lopen. Zonde voor ondernemers die hierdoor worden beperkt in groeimogelijkheden. Bovendien onnodig, want potentieel is er zeker. “Mijn teamleden keken in eerste instantie vreemd op, maar nu eet iedereen hier Muhammara.”​
lees meer
Dinsdag 4 Juni 2019
​Door krapte op de arbeidsmarkt dreigt Nederland tegen de grenzen van de economische groei aan te lopen. Zonde voor ondernemers die hierdoor worden beperkt in groeimogelijkheden. Bovendien onnodig, want potentieel is er zeker, vooral voor wie verder kijkt dan zijn neus lang is. “Mijn teamleden keken in eerste instantie vreemd op, maar nu eet iedereen hier Muhammara.”

Tekst: Pieter van der Meulen

“Vaardigheden kun je leren, mentaliteit is een stuk moeilijker bij te brengen.” Yousef Yousef, lid van VNO-NCW Den Haag en voorzitter VNO-NCW netwerk Groene Groeiers, groeit fors met zijn bedrijf LG Sonic, een toonaangevende producent van algenbestrijding. Om de vraag naar personeel in te vullen kwam hij met een creatieve oplossing voor moeilijk vervulbare, vaak technische vacatures. Een half jaar geleden nam hij vijf Syriërs, een Argentijn en een Colombiaan aan. Het blijkt een schot in de roos. Niet alleen pakken ze het werk en de taal snel op, ze brengen een heel nieuwe, positieve dynamiek op de werkvloer. “Deze nieuwkomers nemen initiatief, zorgen voor teamspirit en zijn bovenal écht gretig. Hongerig om te leren, om succesvol te zijn. Er wordt nog wel eens vergeten dat vluchtelingen tegen wil en dank hun leven hebben moeten achterlaten. Een nieuw bestaan opbouwen op een volledig nieuwe plek, met een andere cultuur, een andere taal, noem maar op, is een enorme uitdaging. Maar wat ik vooral zie is optimisme en een grote drang om te slagen. Natuurlijk is er weleens miscommunicatie of loop je tegen cultuurverschillen aan, maar in grote lijnen is de invloed van meer diversiteit binnen het bedrijf zeer positief. Laatst nam iemand Muhammara mee, een Syrische salade met geroosterde paprika’s. Teamleden van LG Sonic keken vreemd op, maar zijn inmiddels helemaal om en bestellen het nu zelf ook.” 

Krapte
Verschillende sectoren kampen inmiddels met structureel personeelstekort. Met name in de zorg, bouw, onderwijs, techniek en ICT blijkt  het, op alle opleidingsniveaus, lastig geschikt personeel te vinden. De economische behoefte is groot, maar politiek en maatschappelijk is het binnenhalen van arbeidsmigranten een gevoelig punt. “We kunnen als samenleving zeggen dat we geen arbeids- en kennismigranten willen, maar dat heeft grote consequenties,” stelt Rob Slagmolen, secretaris arbeidsmarkt bij VNO-NCW/MKB Nederland. “Als politiek Nederland besluit geen  mensen meer binnen te halen, kunnen internationaal toonaangevende bedrijven die cruciaal zijn voor de Nederlandse economie niet meer renderen. Maar ook de tuinbouwbedrijven in Westland, Oostland en Aalsmeer of transport- en bouwbedrijven lopen vast. Dat heeft ook een negatieve uitwerking op de werkgelegenheid in algemene zin, omdat bedrijven moeten inkrimpen en niet kunnen voldoen aan de vraag uit de markt. We hebben nu en in de toekomst arbeidsmigranten nodig, maar we moeten dit beter organiseren.” Slagmolen doelt onder meer op huisvesting van arbeidsmigranten die  in sommige gevallen nog te wensen over laat. In een vernietigend artikel in het NRC Handelsblad uit maart dit jaar wordt uitgebreid ingegaan op mensonterende omstandigheden: slapen op pallets, de vensterbank zwart van de schimmel, te lange werkdagen en wie klaagt, raakt zijn baan kwijt of wordt uit huis gezet. VNO-NCW en MKB Nederland voeren een intensieve lobby om huisvesting voor arbeidsmigranten al op de korte termijn te verbeteren. 

Drie sporen
De werkgeversverenigingen willen het personeelstekort langs drie sporen aanpakken. “We proberen zoveel mogelijk werklozen uit de kaartenbakken van de gemeenten te krijgen,” aldus Slagmolen. De werkloosheid loopt sinds 2014 gestaag terug, maar een grote groep langdurig werklozen blijft tegen wil en dank aan de kant staan. VNO-NCW pleit voor open­bare kaartenbakken, zodat werkgevers sneller personeel kunnen vinden. “Daarnaast valt een wereld te winnen op het gebied van werk-naar-werk,” vervolgt Slagmolen. “Investeren in opleidingen, een leven lang leren en vermijden dat niet-werken aantrekkelijk is, kan de arbeidsparticipatie consolideren. Het derde spoor is beter omgaan met kennis- en arbeidsmigranten. De regionale werkgeversverenigingen zijn in gesprek over huisvesting in de regio’s waar dit speelt, maken afspraken met provincies en werken samen met bedrijven om meer te bouwen.” 

Wonen in bedrijfspand
Ook Ron van Ommen, directeur-eigenaar van Rijndorp Installaties uit Zoeterwoude en lid van VNO-NCW Rijnland, is genoodzaakt out-of-the-box te denken toen hij enkele jaren geleden steeds meer werk, maar minder geschikte werknemers kon vinden. Al snel merkte hij dat het niet eenvoudig is om mensen die aan de zijlijn staan, aan werk te helpen. “Vluchtelingenwerk, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), allemaal instanties in Nederland die niet samenwerken. Eén aanspreekpunt in Nederland om vluchtelingen aan het werk te helpen, is er niet. Een collega legde contact met een arbeidscoach van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf en zij ging voorselecteren voor mij.” Inmiddels werken twaalf statushouders bij Rijndorp Installaties. Van Ommen biedt de nieuwe werknemers eerst een interne opleiding aan en in zijn bedrijfs­pand heeft hij in een loods een technische ruimte omgetoverd tot een soort woning. Het gewenningsproces voor de al langer in dienst zijnde werknemers, waarmee Yousef ook te maken heeft, herkent Van Ommen. “De monteurs die al bij me werkten zijn inmiddels helemaal om. En zij weten ook: als je leerlingen in dienst neemt, moet je ook veel aan begeleiding doen.”
                                                                                                   
Morele agenda
Het potentieel maar vooral ook de noodzaak om nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk te helpen, dringt binnen het bedrijfsleven steeds verder door. Vijftien grote bedrijven, waaronder Shell, ING, Philips, Dura Vermeer, Randstad en 
Accenture, gaan komende twee jaar ruim 3.500 vaste banen voor vluchtelingen creëren. Daarnaast worden opleidings­trajecten en hulpprogramma’s opgezet, waardoor duizenden migranten uitzicht krijgen op betaald werk of ondersteuning krijgen bij het starten van een eigen onderneming. “Dit is de morele agenda van het bedrijfsleven, buiten de politiek om,” verklaart Paul Polman, voorzitter van de Internationale Kamer van Koophandel en voormalig CEO van Unilever, tegen het Financieel Dagblad (9/4/’19). “De wereld kent meer vluchtelingen dan ooit. Vergeet niet dat u en ik in Syrië geboren hadden kunnen zijn. Ik sta hier omdat de Nederlandse overheid mijn opleiding heeft betaald.” Yousef Yousef vindt het een goede zaak dat grote bedrijven zich inzetten om nieuwkomers een kans te bieden. Zelf vluchtte hij als kind vanuit Syrië naar Nederland en weet hij hoe belangrijk het is perspectief en goede behandeling te bieden. “Zorg voor persoonlijke begeleiding, wees geïnteresseerd en verdiep je in hun achtergrond. Als iemand de taal niet spreekt of de cultuur niet kent, betekent dat niet dat hij of zij dom of onwelwillend is. Ik bied taalcursussen aan en dan zie je dat het heel snel wordt opgepakt. Het is een kleine moeite voor de gemotiveerde en betrokken werknemer die je er voor terugkrijgt. Het belang van integratie van nieuwkomers is essentieel en onvermijdelijk in een moderne samenleving, maar te weinig mensen staan op en nemen verantwoordelijkheid. Ik roep ondernemers en overheden op volwaardige kansen te bieden aan mensen die we nu en in de toekomst keihard nodig hebben.” 

Overweeg je ook vluchtelingen in dienst te nemen? Neem contact op met ondernemers die hier ervaring mee hebben via onze netwerkapp:  www.vno-ncwwest.nl/app​

Regionieuws
'Kun je groeien? Ga ervoor!'

​​Tussen de bloemenvelden van Heiloo, de A9 en het AZ-stadion staat het pand van familiebedrijf Kaptein. Vanaf 1936 verpakt Kaptein kaas en boter. Sinds 2009 is de derde generatie aan het roer: Mireille Kaptein, zakenvrouw van het jaar 2019.

lees meer
Dinsdag 4 Juni 2019

Tekst: Voxx_Content in Context, Vera Klandermans
​Foto: Sjors Massar

Tussen de bloemenvelden van Heiloo, de A9 en het AZ-stadion staat het pand van familiebedrijf Kaptein. Vanaf 1936 verpakt Kaptein kaas en boter. Sinds 2009 is de derde generatie aan het roer: Mireille Kaptein. Mireille is een people manager die haar medewerkers het liefst collega's noemt. Dit jaar is ze uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar. Een gesprek over familie­bedrijven, dromen en groeien.

Bij binnenkomst kijkt een levensgroot Melkmeisje de bezoeker aan. Op de  muur staat in grote letters: Say Cheese. Het is duidelijk: hier draait het om zuivel. Het pand is licht en ruim met veel ramen van vloer tot plafond. En met een uitzicht waarvan Mireille zegt:
"Dit blijft schitterend."

Wat betekent de benoeming Zakenvrouw van het Jaar voor je?
"De eerste paar weken waren lichtelijk overwhelming. Deze titel houd je voor de rest van je leven, die wordt niet afgenomen. Een eer voor mijzelf, én voor mijn collega's. We doen het goed, maar toch was ik verrast. Misschien is dat de Noord-Hollandse nuchterheid. Uiteindelijk vind ik dat je het elke dag moet waarmaken."

Waarom ben je Zakenvrouw van het Jaar 2019 geworden?
"Het juryrapport heb ik niet gezien. Maar ik denk omdat ik al tien jaar laat zien dat dit familiebedrijf continuïteit heeft en flink groeit. Afgelopen vijf jaar hebben we geïnvesteerd in machines en een nieuw duurzaam pand betrokken dat ons zichtbaarder maakt in de buurt.
Ik denk ook om mijn stijl van leidinggeven. Als directeur ben ik vooral bottom up, mijn vader was meer top down. Coaching, reflectie en spiegeling zijn belangrijk. Ik heb zoveel creatieve, ondernemende collega's en ik stimuleer dat zij zich blijven ontwikkelen. Van fouten leer je en ja, die maak ik ook. Daarnaast voel ik betrokkenheid en loyaliteit naar onze medewerkers. Dat noemen we de We Care-norm."

Wat houdt dat in?
"Onze mensen doen ertoe; we zijn betrokken. We Care zit bijvoorbeeld in het gebruik in ons kantoor van duurzame producten, hout, papier, veel glas. We zien elkaar en zeggen elkaar gedag als we op de gang lopen. Daarnaast hebben we ergonomische zit-sta-bureaus en overal goede ledverlichting. Sfeer is zo belangrijk; daar werk ik hard aan. We Care zit ook in kijken wat je zelf kunt bijdragen en betekenen. De groep waaraan ik leiding geef, pakt dit op. Ik zie dat het werkt.
We Care betekent ook steeds met nieuwe dingen komen. We kijken naar de marktbehoefte en proberen snel iets uit. Op allerlei gebieden: software, allergieën, religie, verlaging van onze CO2-uitstoot. Zo zijn we nu bezig met vegan, een 100 procent plantaardige kaas, naast zuivel. Dat zijn kansen."

Je grootvader startte de bulkverkoop, je vader introduceerde diverse technieken. Wat breng jij Kaptein?
"Ik heb Kaptein over de grens gebracht. Ik heb bijvoorbeeld zes jaar op de groothandelsmarkt van Rumgis in Parijs gewerkt. Daar heb ik onze Hollandse kaas verkocht en Franse kazen naar Nederland geïmporteerd."

Waar ga je je als Zakenvrouw van het Jaar voor inzetten?
"Voor familiebedrijven. Het is best complex om samen te werken én privé op een leuke manier met elkaar om te gaan. Ik weet hoe belangrijk het is om dingen altijd uit te spreken. Je hoeft het onderling niet altijd eens te zijn, maar zorg wel dat alles functioneert. Ook blijf ik het opmerkelijk vinden dat vaak de zoon het bedrijf overneemt. De dochter kan dat ook. Deze mindset wil ik helpen veranderen."

Bedoel je dat met het glazen plafond?
"Denken in barrières vind ik zó negatief. Steeds meer ambitieuze dames hebben mooie functies. Heb je die ambitie niet en wil je liever thuis blijven, prima. Maar heb je een droom en kun je groeien… ga ervoor. Het verbaast mij dat veel vrouwen waardevolle opleidingen hebben gedaan en toch kiezen voor het gezin en parttime werken. Dat kun je ook samen oplossen. Ik denk dat je ook als ondernemer moet proberen om van een normale werkweek uit te gaan. Mijn man en ik werken fulltime, doen samen de opvoeding én hebben allebei een superleuke relatie met de kinderen. Je leert van elkaar wat écht belangrijk is. Het relativeert. En hoe leuk is het om samen voor de kinderen te zorgen? Dat is een kans, maar die moet je wel grijpen. Voor ons betekent dat een goede hulp thuis voor dagelijkse zaken, op de zaak een goed team om je heen verzamelen zodat je zaken kunt delegeren en ook verantwoordelijkheden bij collega's kunt neerleggen. Opladen, tijd voor je gezin maken en nieuwe ideeën voor je bedrijf vinden, lukt niet door 24/7 aanwezig te zijn."

Waar staat Kaptein over twintig jaar?
"Er ligt nog 4000 vierkante meter onbenut naast ons! Natuurlijk willen we verder groeien. Maar vooral vind ik het belangrijk het bedrijf op een verantwoorde manier over te dragen aan Kaptein 4.0. Of dat onze eigen kinderen worden of mensen van buitenaf is eigenlijk niet eens het belangrijkst. Wel dat de volgende generatie een visie heeft om Kaptein verder te ontwikkelen."

Kaptein
Familiebedrijf Kaptein (sinds 1936) is verpakker en producent van kaas, boter, smeltkaas en poederkaas voor klanten in binnen- en buitenland. Bij Kaptein werken 180 mensen verspreid over de locaties in Heiloo, Oosthuizen en Bilzen (België), onder wie Mireille's man en oudere zus. Het bedrijf exporteert naar 55 landen en haalde in 2018 een omzet van 90 miljoen euro.

3fe2dba0-1391-45de-83e1-8e4a9b2c1d8f
Nieuwe leden
Syngenta Seeds B.V.
DE LIER
SD Communicatie
NAALDWIJK
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"In vertrouwelijkheid sparren met collega-ondernemers"

Sylvia Grootscholten
Directeur-eigenaar van Uniglobe Westland
Dáárom ben ik lid!
"Waardevol om deel te nemen aan de bestuursvergaderingen"

Steffie Michels
Notaris Westland Partners en voorzitter CBMP
Dáárom ben ik lid!
"Als werkgever heb je een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar je omgeving."

Mart Valstar
DGA Best Fresh Group
Dáárom ben ik lid!
"Voor mij is VNO-NCW echt een lobbyorganisatie"

Marck Hagen
Eigenaar Wuvio Chemicals
Dáárom ben ik lid!
"Voor mij is VNO-NCW hét netwerk om kennis over het ondernemerschap te delen."

Léon Gardien
Directeur Gardien Bedrijfsfysiotherapie
Dáárom ben ik lid!
"Ondernemers hebben vaak dezelfde vragen en wensen"

Gilbert van der Meer
Mede-eigenaar en directielid Van der MeerGroup
Dáárom ben ik lid!
"Ik zie positieve ontwikkelingen in het Westland. De manier waarop we hier samenwerken, verdient een groot compliment."

Eric de Winter
Directeur De Winter Logistics
Dáárom ben ik lid!
"Via VNO NCW neem ik deel aan de ondernemerstafel, het is interessant om met DGA’s uit andere sectoren te discussiëren. "

Eduard ter Laak
Chief executive officer Ter Laak Orchids
Dáárom ben ik lid!
"VNO-NCW Westland-Delfland heeft een goede adviesrol bij het aanbestedingsbeleid van de Gemeente gehad."

Arjo Riedijk
DGA Weboma en voorzitter Bouwend Haaglanden
Dáárom ben ik lid!
"Als ondernemer is het heel leuk en inspirerend om andere ondernemers te ontmoeten."

Antoinette Dijkhuizen
Eigenaar 4you Accountancy
Dáárom ben ik lid!
"VNO-NCW Westland-Delfland vervult een belangrijke verbindende rol met name in Greenport Westland Oostland."

An Beekenkamp
Directeur Beekenkamp Beheer Maasdijk

 Partners

 Video

Bedrijventerreinen Westland