Programma directeur Bereikbaar Zuid-Holland

VNO-NCW West is een van de partners in het programma Bereikbaar Haaglanden. Het overkoepelende programma Bereikbaar Zuid-Holland heeft een vacante positie van programma directeur.

Wij zijn op zoek naar een programmadirecteur. Iemand die de structurele bereikbaarheidsaanpak van de regio verder ontwikkelt en ons boegbeeld wordt. Iemand die de nieuwe samenwerkingsorganisatie daadwerkelijk realiseert en verder vorm geeft. Wil jij een bijdrage leveren aan een goede bereikbaarheid van de regio? En weet jij hoe je acht verschillende organisaties kunt binden aan één gemeenschappelijke opgave? Dan komen we graag met jou in contact.

Over de opdracht

Onder de oprichters van ‘Bereikbaar Zuid-Holland’ vallen de organisaties Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail, Havenbedrijf Rotterdam en de gemeenten Rotterdam en Den Haag. Als het over de landelijke aanpak gaat dan spreken we over ‘Minder Hinder’. Voor Zuid-Holland spreken we over het programma ‘Bereikbaar Zuid-Holland’.

Als programmadirecteur sta je voor een uitdagende opdracht. Je draagt namelijk in deze rol verschillende verantwoordelijkheden die elk een eigen aanpak vragen.

1.     Het aansturen en coördineren van alle activiteiten uit het programma Bereikbaar Zuid-Holland. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Hieronder vallen de volgende verantwoordelijkheden:

 • het afstemmen van de beheer- onderhouds- en nieuwbouwwerkzaamheden voor Zuid-Holland. Dit doe je in samenspraak met de partners van Bereikbaar Zuid-Holland;
 • samen met de partners van Bereikbaar Zuid-Holland draag je de zorg voor een gebiedsgerichte aanpak voor de bereikbaarheid van de verschillende deelgebieden. Met nadrukkelijk aandacht voor de inzet van structurele investeringen in alternatieven. Hierbij zorg je ervoor dat er een nieuwe, eigen werkwijze en aanpak komt. Daarnaast zorg je voor de toepassing van verkeers- en mobiliteitsmanagement op (sub)regionaal niveau met een vernieuwende aanpak en innovatieve maatregelen. Dit gericht op doelgroepen als werkgevers/werknemers, logistiek en bewoners en met een duidelijke communicatie als basis;
 • samen met de partners van Bereikbaar Zuid-Holland analyseer je, monitor je en evalueer je de bereikbaarheidsaanpak op systeem-, gebied- en projectniveau.

2.     Het ontwikkelen en onderhouden van een langjarige (in)formele samenwerking tussen de acht partners en met de samenwerkingspartners. Denk hierbij aan grote bedrijven, vervoerders, brancheorganisaties, belangenverenigingen, lokale overheden en veiligheidsregio’s. Hierbij hoort het bouwen en formeel oprichten van de Zuid-Hollandse brede samenwerkingsorganisatie. Dit doe je in nauwe samenspraak met de acht partners en de bestaande uitvoeringsorganisaties Bereik!, De Verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland.

3.     Het vormen van en aansturen van de nieuwe samenwerkingsorganisatie Bereikbaar Zuid-Holland die zorg draagt voor de uitvoering van de nog uit te werken verantwoordelijkheden en taken. De drie bestaande samenwerkingsorganisaties Bereik!, de Verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden gaan op in de nieuw te vormen organisatie.

Waar nodig werk je mee aan de uitvoering van de verschillende onderdelen. Momenteel is de bereikbaarheidsaanpak nog in ontwikkeling. Ook de contouren van de samenwerkingsorganisatie moeten nog nader vorm krijgen. In lijn met deze ontwikkeling zal er een go/no-go moment worden ingebouwd waarna de opdrachtomschrijving voor de programmadirecteur definitief vastgesteld wordt met de start van de samenwerkingsorganisatie.

Welke competenties heb je?

Onafhankelijk en bestuur sensitief
Je beschikt over een stevige persoonlijkheid en je kunt onafhankelijk tussen de partners en stakeholders acteren. Hierbij houd je oog voor bestuurlijke en politieke belangen van de betrokken partners, zodat je samen met de stuurgroep zorg kunt dragen voor de bereikbaarheidsaanpak. Je voelt aan waar je extra overtuigingskracht in moet zetten zodat de uitvoering van het programma geen vertraging oploopt. Je bent het boegbeeld van de bereikbaarheidsaanpak, waarin de systeem- en gebruikerskant hand in hand gaan.

Verbindend en samenwerkingsgericht
Je bent in staat om partners, publieke en private stakeholders (met hun organisaties) en individuen te verbinden aan de gezamenlijke aanpak. Je bent hierin samenwerkingsgericht en zorgt, naast de formele netwerken, voor een dynamische informele samenwerking tussen de acht partners en stakeholders. Je inspireert en motiveert de betrokkenen door je visie en daadkracht. Ook weet je relevante partners in omliggende provincies of op nationaal niveau te betrekken en te verbinden.

Pragmatisch en resultaatgericht
Je hebt een proactieve en resultaatgerichte werkhouding en je ziet direct waar jouw bijdrage gewenst is om de voortgang van het programma te bewaken. Hierbij neem je initiatief en durf je echt door te pakken als het nodig is. Je blijft zorgen voor een goed draagvlak en je houdt aandacht voor het proces. Je beschikt over een divers en uitgebreid handelingsrepertoire om samenwerking tot stand te brengen en resultaten te bereiken.

Wat neem je mee?

 • Je bent bekend met (de werking van) verschillende overheidslagen (Rijk, provincie, regio en gemeenten);
 • je hebt een breed en relevant netwerk op het gebied van de bereikbaarheid in Zuid-Holland en in het bijzonder bij de direct betrokken partners. Zowel bestuurlijk als ambtelijk;
 • je hebt aantoonbare ruime ervaring in het samenwerken met private stakeholders en met organisaties die de verschillende doelgroepen qua reizigers vertegenwoordigen;
 • je hebt aantoonbare ervaring met het organiseren van samenwerking tussen organisaties en het leiden van complexe programma’s en processen waarbij meerdere (overheids)partners betrokken zijn. Hierbij bied je ruimte voor vernieuwing in aanpak en maatregelen;
 • je bent intrinsiek gemotiveerd om de bereikbaarheidsaanpak en de transitie naar duurzame mobiliteit zoveel mogelijk te combineren. Jij kunt beide werelden verbinden en daadwerkelijk vertalen naar uitvoering.

Over de samenwerking Bereikbaar Zuid-Holland

Komend decennium staat een groot aantal forse werkzaamheden aan de infrastructuur in de Zuidelijke Randstad gepland. Het gaat om werkzaamheden aan het hoofdwegennet, de hoofdspoorweginfrastructuur, het regionale wegennet en het regionale en lokale OV-net. Bovendien staat een aanzienlijk programma aan stedelijke verdichting op de planning. Met transformatie en nieuwbouw, vooral in de centrumgebieden. De combinatie van deze opgave met opgaven op het gebied van verstedelijking, energietransitie en klimaatadaptatie vraagt om een gezamenlijke en resultaatgerichte aanpak.

Onder Bereikbaar Zuid-Holland wordt een aanpak verstaan,

 • waarin de voornaamste infrabeheerders en hun opdrachtgevers in Zuid-Holland samen met grote bedrijven, vervoerders, brancheorganisaties, belangenverenigingen en lokale overheden effectief en efficiënt samenwerken;
 • die de bereikbaarheid in Zuid-Holland waarborgt en bijdraagt aan de mobiliteitstransitie. Met aandacht voor leefbaarheid, economisch vestigingsklimaat, veiligheid en duurzaamheid;
 • met een samenhangende programmering en planning van beheer-, onderhouds- en nieuwbouwwerkzaamheden (inclusief vervanging en renovatie) en de inzet van structurele investeringen in (kwaliteit van) alternatieven. En toepassing van verkeers- en mobiliteitsmanagement op (sub)regionaal niveau, inclusief gecoördineerde logistiek en communicatie.

Het betreft een langjarige multimodale aanpak (auto-, fiets-, OV- als ook scheepvaartverkeer) en omvat het geografisch gebied van de provincie Zuid-Holland. De bereikbaarheidsbaarheidsaanpak van het programma Bereikbaar Zuid-Holland heeft betrekking op activiteiten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het richt zich op de korte (1 jaar), middellange (3 tot 5 jaar) en lange termijn (10 jaar). Het maakt onderscheid in activiteiten op systeem-, gebieds-, en projectniveau.

Dit bieden we

 • Salaris­niveau              schaal 16
 • Maandsalaris               Min. € 5.948 – Max. € 8.498 (bruto)
 • Dienst­verband             Projectovereenkomst
 • Uren per week             36

Ook krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 21,82% bovenop jouw salaris. Dit kun je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris. En niet onbelangrijk bieden we je een goed pensioen. We bieden je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per 5 jaar aan. Ook kun je gebruik maken van ons interne trainingsaanbod van de PZH Akademie. Zo houd jij de regie op je eigen loopbaan.

Vanwege de huidige situatie werken we zoveel mogelijk digitaal en vanuit huis. In de toekomst zullen we meer hybride werken, deels vanuit huis en deels op het provinciehuis. Zo kun je je werkweek flexibel indelen. We bieden je de financiële mogelijkheden om je werkplek thuis goed in te richten.

Sollicitatieprocedure en contact

Voor meer inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact opnemen met Bas van Leeuwen, hoofd bureau Verkeer bij de provincie Zuid-Holland op telefoonnummer 06-50169710 of Ger de Reus, afdelingshoofd Opdrachtgeverschap bij de provincie Zuid-Holland, op telefoonnummer 06-50489789.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Lauren Riethoff, recruiter, op telefoonnummer 06-50171507.

Sollicitaties of cv’s die door (tussenkomst van) Werving en Selectie bureaus worden ingediend, worden niet geaccepteerd.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gebruik deze link om direct te solliciteren bij de Provincie Zuid-Holland.