Commissielid

VNO-NCW West zet zich in voor een excellent ondernemersklimaat in Noord- en Zuid-Holland. De specialistische kennis en directe ervaring van leden is de basis voor formulieren van onze standpunten. In een aantal thematische commissies wordt de basis voor onze regionale belangenbehartiging gelegd:  Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, Regionale Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Verduurzaming, Maatschappelijke impact, Waterschappen.

De standpunten die in de commissie worden vastgelegd worden ingezet in de belangenbehartiging op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau. De commissiestructuur is aangesloten op de landelijke commissiestructuur. De regionale input wordt via de commissies ook ter tafel gebracht bij stakeholders op landelijk niveau. Zo is uw inbreng de basis om het ondernemersgeluid te laten horen, daar waar regionale beslissingen worden genomen.

De commissies worden gevormd door leden. Leden met specifieke expertise of professionele of bedrijfsmatige betrokkenheid gericht op het thema van de commissies kunnen zich aanmelden voor commissies. Bij de benoeming wordt rekening gehouden met voldoende diversiteit in regionale vertegenwoordiging en de verhouding ondernemers en inhoudelijk specialisten. Uitgangspunt is versterking van het ondernemersklimaat in de regio.

 

De commissies worden ondersteund door de belangenbehartigers van VNO-NCW West. Elke commissie kent een woordvoerder (voorzitter), die binnen en buiten de vereniging de commissie vertegenwoordigd. Tevens is de woordvoerder het aanspreekpunt voor de regionale bestuurders bij de belangenbehartiging. De woordvoerder is naast de regionale bestuurders tevens de spreekbuis over het thema van het ondernemersgeluid, bijvoorbeeld bij media optredens en gesprekken met relevante stakeholders. De woordvoerder wordt benoemd door de Regioraad.

Commissieleden worden voor een zittingstermijn van 3 jaar benoemd, hierna kan herbenoeming voor een periode van 3 jaar plaatsvinden. Natuurlijk is een kortere periode mogelijk in overleg. Het betreft een onbezoldigde positie.

Betrokkenheid

De commissies hebben als doel het ondernemersklimaat te bevorderen. Binnen de thema’s kunt u actief meedenken over bredere onderwerpen die het ondernemerschap raken en legt u de basis voor de maatschappelijke impact die de vereniging VNO-NCW West heeft.

Persoonlijk profiel

 • Bevlogenheid, enthousiasme en aantoonbare affiniteit met de thema’s van de betreffende commissie;
 • Samen met ondernemers willen samenwerken aan een krachtige ondernemersvisie in deze thema’s;
 • Inspiratie halen en meedenken over deze thema’s om ondernemers te vertegenwoordigen;
 • Voldoende tijd om vergaderingen voor te bereiden, bij te wonen en in voorkomende gevallen tussentijds te adviseren/overleggen/af te stemmen;
 • Resultaat- en oplossingsgericht sociaal vaardig kan hoofd- en bijzaken goed scheiden.

Voor de verschillende commissies zijn we op zoek naar leden met de volgende specifieke kennis:

 • Regionale Economie: corona-steunmaatregelen, vestigingsklimaat en mainports (havens, luchthavens, greenport en digitale port), economische clusters (economic boards), gemeentelijke en provinciale verkiezingen, grote stedenbeleid, Brexit.
 • Arbeidsmarkt en Onderwijs: Perspectief op werk,  Van Werk naar Werk, stages, arbeidsmigranten (huisvesting), Human Capital Akkoord.
 • Fysieke leefomgeving: ruimtelijke ordening (balans wonen, werken, recreëren en natuur), verstedelijking, ruimtelijk economische visie.
 • Klimaat en milieu: verduurzaming bedrijventerreinen, regionale energiestrategie (RES), stikstof, belemmerende wet- en regelgeving voor duurzame koplopers (groene groeiers).
 • Bereikbaarheid en mobiliteit: MIRT-projecten, provinciale agenda’s mobiliteit, stadslogistiek, participatie luchtvaart, mobiliteitsmanagement.
 • Brede welvaart: Toekomstvisie VNO-NCW ‘Ondernemen voor brede welvaart’, Sustainable Development Goals UN, maatschappelijke verantwoordelijkheid bedrijfsleven.
 • Waterschappen: bestuurders waterschappen (geborgde zetels bedrijfsleven), vertegenwoordigers uit sectoren die sterk afhankelijk zijn van water.

Activiteiten

 • Bijwonen van commissievergaderingen, gemiddeld drie keer per jaar;
 • Bijstaan van regionale besturen in belangenbehartiging op gemeentelijk, regionaal en provinciaal niveau;
 • Het voorbereiden van een verslag voor de Regioraad en de ALV en eventuele andere bijeenkomsten;
 • Zet zich graag in voor de belangen van de leden en opereert conform de statuten;
 • Inlezen, afstemmen, adviseren en overleggen (mail/telefonisch), gem. 5 uur per maand (in de opstartfase kan dit meer zijn).

Contact en aanmelden

Uw interesse kunt u kenbaar maken via uw verenigingsmanager, voorzitter of door u aan te melden via deze link.