Stikstof

Een nieuw beleidskader is nodig om de uitstoot van stikstof structureel terug te dringen. Bij de ontwikkeling hiervan is het voor ondernemers van groot belang dat zij met duidelijke regelgeving en vlotte vergunningverlening aan de slag kunnen, zonder dat de werkzaamheden nog langer stil komen te liggen.

Ontwikkel nieuw stikstofbeleid voor de lange termijn, waarbij ondernemers niet onnodig worden beperkt in hun bedrijfsvoering. Het terugdringen van stikstofuitstoot is hard nodig om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Nieuw beleid kan er niet toe leiden dat sectoren stil komen te liggen zonder perspectief. De stikstofwet is een stap in de goede richting, maar nog niet voldoende. Als de wet op korte termijn in werking treedt, kan snel gewerkt worden aan natuurherstel én ruimte komt voor bouwactiviteiten.
Structurele oplossingen voor de stikstofproblematiek zijn:

  • voorrang voor de meest kosteneffectieve stikstofreductie-maatregelen;
  • ruimhartige vergoeding van onrendabele kosten;
  • een stikstofbank en -registratiesysteem om de ruimte die beschikbaar komt voor bouw, industrie en landbouw vorm te geven;
  • ruimte voor en financiering van innovatieve bedrijven met oplossingen die stikstofruimte creëren.

No Results found.