Stikstof

Sinds de PAS uitspraak door de Raad van State zit Nederland in een stikstofimpasse en op slot. Het kabinet heeft op 10 juni 2022 bekend gemaakt welke doelstellingen er per gebied moeten worden gehaald. De provincies hebben 1 jaar de tijd gekregen om met een plan van aanpak te komen om deze doelstellingen per gebied te realiseren. De uitstoot en depositie van stikstof moet structureel terug worden gebracht. Bij de ontwikkeling hiervan is het voor ondernemers van groot belang dat zij ondertussen met duidelijke regelgeving en vlotte vergunningverlening aan de slag kunnen, zonder dat werkzaamheden nog langer stil blijven liggen. Er is op korte termijn stikstofruimte nodig om de motor van de economie draaiend te houden.

Ontwikkel nieuw stikstofbeleid voor de korte én lange termijn, waarbij ondernemers niet onnodig worden beperkt in hun bedrijfsvoering. Het terugdringen van stikstofuitstoot is hard nodig om te voldoen aan de Natura 2000 richtlijnen, onze natuur te herstellen en het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. Nieuw beleid kan er echter niet toe leiden dat sectoren stil komen te liggen zonder enig perspectief. Het lijkt er echter op dat in de plannen tot 2030 geen enkele ruimte komt voor economie, de bouw van nieuwe woningen en nieuwe duurzame energieprojecten. Er is ook op korte termijn dringend ontwikkelruimte nodig voor vergunningverlening en urgente projecten.

De minister kiest nu voor een gebiedsgerichte aanpak. Enkele maanden geleden hebben VNO-NCW en MKB-Nederland, samen met onder meer Natuurmonumenten, Natuur & Milieu en LTO-Nederland, een plan gemaakt voor versnelde vermindering van de stikstofemissies. In dat plan vormt de gebiedsgerichte aanpak de basis. De stikstofsituatie verschilt immers per gebied en kan dus ook alleen lokaal worden opgelost, waarbij relevante spelers, zoals boeren en natuurbeheerders, gezamenlijk de oplossingen bepalen. Daarom roept VNO-NCW West de provincies Noord- en Zuid-Holland op om direct aan de slag te gaan en keuzes te maken in wat wel en wat niet op korte termijn kan. Ondernemers hebben dringend behoefte aan duidelijkheid.

Structurele oplossingen voor de stikstofproblematiek zijn:

  • voorrang voor de meest kosteneffectieve stikstofreductie-maatregelen;
  • meer mogelijkheden voor projecten die significant bijdragen aan verduurzaming en het reduceren van emissies (CO2, stikstof, etc.)
  • ruimhartige vergoeding van onrendabele kosten;
  • een stikstofbank en -registratiesysteem om de ruimte die beschikbaar komt voor bouw, industrie en landbouw vorm te geven;
  • ruimte voor en financiering van innovatieve bedrijven met oplossingen die stikstofruimte creëren.

No Results found.