Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Ruimte  >  Noordzeekanaalgebied

Skip Navigation Linksnoordzeekanaalgebied

Noordzeekanaalgebied
Niet wonen in Noordzeekanaalgebied

Behoud Noordzeekanaalgebied voor maakindustrie en havengebonden bedrijven. Woningbouw in dit gebied belemmert de energietransitie en economische ontwikkeling. Dat zal onvermijdelijk gepaard gaan met klachten over geluid, geur en trillingen.
Het Noordzeekanaalgebied biedt: 

  • noodzakelijke verbinding met het  land voor windparken op zee; 
  • ruimte voor bedrijven, zoals een waterstofcentrale, die de energietransitie versnellen; 
  • ruimte voor benodigde energie- infrastructuur; 
  • een hogere milieucategorie, die veel bedrijven in een circulaire economie nodig hebben; 
  • werkgelegenheid voor mensen van  alle opleidingsniveaus.
 
Ik vind dit standpunt...
 

Wat moet er gebeuren? 
  • Uitvoering van Economische Effect Rapportage (EER)  bij elk transformatieplan in dit gebied. 
  • Toepassing van de Ontwerp-Omgevingsvisie NH 2050 door de vijf betrokken gemeenten gezamenlijk: één gezamenlijke omgevingsvisie, omgevingsplan en verordening.
VNO-NCW West heeft een brief geschreven aan het provinciaal bestuur over het belang van ruimte op bedrijventerreinen voor de maakindustrie en overleg gevoerd met de betrokken gedeputeerde. We lobbyen ook voor de belangen van de maakindustrie tijdens de provinciale verkiezingen in maart ​

​​VNO-NCW Metropool Amsterdam heeft succesvol gelobbyd voor een provinciaal beleid dat rekening houdt met de belangen van bedrijven in het Noordzeekanaalgebied. Aanleiding voor de lobby was de geplande transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouwgebieden in de visie Noorzeekanaal 2040.

Om de plannen tegen te houden en aan te passen, mobiliseerde VNO-NCW Metropool Amsterdam lokale ondernemersorganisaties, aangesloten brancheorganisaties en MKB Nederland. Met succes, want de voorgenomen ‘harde’ transformatie is uit de visie gehaald en de maakindustrie is sterker gepositioneerd als drager van de economie. Daarnaast wordt het bedrijfsleven voortaan meer en consequenter betrokken bij de uitvoering van de visie. De Economische Effecten Rapportage (EER) is hierbij een belangrijk instrument.. Met deze rapportage kan het bedrijfsleven duidelijk maken welke kosten de samenleving moet maken en welke opbrengsten zij zou missen als bedrijven in een bepaald gebied (gedwongen) worden verplaatst of gesloten.

Meer informatie: Petra Tiel

 
Lobbypunten