Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Ruimte  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemen op een goede locatie

​VNO-NCW West komt op voor de ruimtebehoefte van bedrijven in Noord- en Zuid-Holland. De Randstad wordt echter steeds drukker en daardoor wordt het spanningsveld tussen ruimte voor natuur, mensen en ruimte voor bedrijven steeds groter.

Lobbynieuws
Tussenuitspraak Oostvlietpolder

Vandaag heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan over het door het bedrijfsleven (VNO-NCW Rijnland, Bedrijfsleven Rijnland en Stichting Ondernemend Leiden) ingestelde beroep inzake de Oostvlietpolder. De Raad van State oordeelt dat het besluit onvoldoende gemotiveerd is genomen.

lees meer
Woensdag 1 Juli 2015

Vandaag heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan over het door het bedrijfsleven (VNO-NCW Rijnland, Bedrijfsleven Rijnland en Stichting Ondernemend Leiden) ingestelde beroep inzake de Oostvlietpolder. De Raad van State oordeelt dat het besluit onvoldoende gemotiveerd is genomen. Zij stelt dat de ontwikkeling van de compensatielocatie (Veenderveld II) onvoldoende is verzekerd. Dit was één van de beroepsgronden van het bedrijfsleven.

Wij zijn verheugd dat de Raad van State ons op dat punt in het gelijk heeft gesteld en treden graag in overleg met gemeente en de regio om te komen tot een oplossing. Het gaat immers niet om de uitspraak op zich maar om voldoende ruimte voor ondernemers.

Aantoonbaar tekort
ln onze regio en met name op de as Leiden-Katwijk is een aantoonbaar tekort aan bedrijfsruimte en de Oostvlietpolder is het enige wat Leiden te bieden heeft.
Als het gaat om het alternatief Veenderveld II zijn wij sceptisch. Wij zijn niet tegen het geboden alternatief als toevoeging aan de strategische reserve.
Het is echter om twee redenen geen alternatief voor de Oostvlietpolder:

  • Veenderveld II ligt niet op de as Leiden-Katwijk
  • de Oostvlietpolder is direct uitgeefbaar en Veenderveld II bij lange na niet.

 

Link naar volledige uitspraak Raad van State

Lobbynieuws
Groei vraagt ruimte

​In het rapport 'Nieuwe wegen naar wonen én werken in de metropool regio Amsterdam' geeft VNO-NCW West aan dat je de vraag om ruimte op het schaalniveau van de metropool moet organiseren. ​​

lees meer
Zaterdag 14 Februari 2015

VNO-NCW metropool Amsterdam pleit in haar visie 'Nieuwe wegen naar groei' over ruimtelijke ordening en infrastructuur voor meer openbaar vervoer en bescherming van economische ecosystemen. Commissaris van de Koning, Johan Remkes, is lovend over deze visie die hij vrijdag 13 februari uit handen kreeg van Marry de Gaay Fortman, voorzitter VNO-NCW metropool Amsterdam.

Tijdens de presentatie bij de Deutsche Bank pleitte De Gaay Fortman voor een brede en integrale kijk naar de functies wonen, werken en recreëren in de metropoolregio Amsterdam (MRA). De beperkte ruimte dwingt beleidsmakers gebied buiten de MRA te zoeken. Bedrijventerreinen transformeren naar woongebieden onder druk van de woningnood binnen de grenzen van MRA is geen goede zaak. Buiten de grenzen is ruimte genoeg. De Gaay Fortman: "Het mag niet zo zijn dat functies worden uitgeruild omdat we te beperkt kijken. De uitdaging ligt in het over de grenzen kijken van zowel de eigen organisatie als de regio." Hoogwaardig openbaar vervoer kan fysieke afstanden snel overbruggen, waardoor reistijden korter worden en reisafstanden irrelevant voor de metropolitaan van de toekomst.
  
Ecosystemen
In de visie pleit VNO-NCW naast ruimte voor wonen en recreatie ook voor het beschermen van economische ecosystemen. Dat wil zeggen: de gebieden waar economische clusters zijn gevestigd en bedrijven van elkaar afhankelijk zijn. Denk aan de IJmond met de maakindustrie, de logistieke West-as in Amsterdam en Zaanstad met de voedselindustrie.  

Commissaris van de Koning Remkes prees VNO-NCW MRA voor haar rol om partijen aan te spreken en scherp te houden. "Terecht roept VNO-NCW MRA op om over de grenzen heen te kijken en samen te werken," aldus Remkes. Ook refereerde hij aan de oproep om functies niet uit te wisselen en ruimte te houden voor bedrijvigheid. Transformatie mag volgens hem niet automatisch ten koste van bedrijvigheid gaan. Transformatie kent vele vormen, denk ook aan het ombouwen van leegstaande kantoren naar hotels of woningen. De sleutel is dat overheid en bedrijfsleven samen naar oplossingen zoeken.

Open dialoog
De provincie wil de ontwikkeling van de metropoolregio samen vormgeven. Remkes pleit voor een open dialoog in plaats van inspraakprocedures. Dan kan de kennis die in de samenleving aanwezig is, waaronder die van het bedrijfsleven, optimaal worden benut. Dit vergt ook een andere stijl van besturen en misschien wel nieuwe overheidsbestuurders. Kortom samenwerking en over de grenzen kijken, waarbij partijen elkaar scherp houden.

Rapport 'Nieuwe wegen naar wonen én werken in de metropoolregio Amsterdam'

Lobbynieuws
Gebieds- autoriteit leegstand kantoren

Gemeenten moeten een gebiedsautoriteit instellen, die het probleem van de kantorenleegstand op een onorthodoxe manier kan aanpakken.

lees meer
Donderdag 25 September 2014

Expertteam van ondernemers:
Richt gebiedsautoriteit op voor aanpak kantorenleegstand

Gemeenten moeten een gebiedsautoriteit instellen, die het probleem van de kantorenleegstand op een onorthodoxe manier kan aanpakken. Dat schrijft een expertteam van 16 ondernemers en directeuren van VNO-NCW West in het rapport ‘Meters maken: naar een nieuwe aanpak leegstand kantoren.’

In Nederland staat ruim 8 miljoen m2 kantoorruimte leeg. Dat is circa 18 procent van de totale kantorenvoorraad. Ook bij een aantrekkende economie is de verwachting dat de leegstand verder zal oplopen. Voor VNO-NCW West reden om eind 2013 een expertteam van leden samen te stellen met de vraag oplossingen te bedenken voor dit grote probleem.

In het rapport ‘Meters maken: naar een nieuwe aanpak leegstand kantoren’ presenteert het team een samenhangend geheel van bestaande en nieuwe maatregelen. Daaraan voorafgaand constateert het: ‘De nuchtere realiteit is dat een groot deel van de leegstaande kantoren nooit meer gebruikt zal worden als kantoor en bovendien moeilijk te herbestemmen valt.’ Dit noodzaakt partijen tot afboeken. Zo zullen kleine en middelgrote bedrijven het idee van vastgoed als pensioen moeten loslaten en het gemeentelijk grondbedrijf zal moeten afboeken op de grondwaarde. De aanpassingen in de accountantswet van februari 2012 verplichten daartoe.

Provincie
Tegen de achtergrond van deze ‘nuchtere realiteit’ is het voorgestelde pakket aan maatregelen van de expertgroep urgent en kan de schade beperken. In de eerste plaats moeten de provincies hun regierol waarmaken. Zij moeten de plannen voor nieuwe kantoren concentreren in de grote steden en daar toplocaties voor moderne panden (duurzaam, energiezuinig en afgestemd op het nieuwe werken) faciliteren. Tegelijkertijd moeten zij de planvoorraad van gemeenten reduceren.  

Gebiedsautoriteit
Ten tweede moeten gemeenten de mogelijkheid krijgen een gebiedsautoriteit in te stellen. Dit orgaan bestaat uit publieke en private partijen en krijgt de opdracht een plan te maken voor de herstemming en ontwikkeling van een locatie waar leegstand aanwezig is. Dit plan kan dan later als zwaarwegend advies worden ingebracht in de gemeenteraad.
De gebiedsautoriteit heeft tot taak de uiteenlopende belangen te matchen. Door alle betrokken partijen bijeen te brengen op het niveau van een locatie in plaats van op het niveau van een kantoor of straat, is die matching mogelijk. De gebiedsautoriteit kan zorgen voor slagkracht in het transformatieproces.
De gebiedsautoriteit maakt het ook mogelijk de rol van private partijen te vergroten. Het expertteam beveelt nadrukkelijk aan niet uitsluitend direct belanghebbenden te betrekken, maar ook marktpartijen die op basis van hun specifieke deskundigheid creatieve ideeën voor de transformatie kunnen inbrengen. In de grote steden zouden lege kantoren omgebouwd kunnen worden voor bijvoorbeeld huisvesting van ambachtelijke bedrijven of kleine innovatieve ondernemingen.

Gemeenten
Gemeenten de mogelijkheden van de omgevingswet beter benutten en zorgen voor meer flexibiliteit en ruimere gebruiksfuncties in de bestemmingsplannen.

Rijk
Het vierde onderdeel van het pakket is de invoering van fiscale maatregelen door de Rijksoverheid, die het proces van transformatie ondersteunen. Te denken valt aan fiscale afwaardering naar de lagere reële marktwaarde en een laag BTW-tarief van 6 procent voor verbouwingen bij transformatie van kantoorpanden.

VNO-NCW West zal binnenkort een bijeenkomst organiseren om met publieke en private partijen van gedachten te wisselen over het pakket aan maatregelen. Het rapport bevat aanknopingspunten om de impasse te doorbreken.

Klik hier voor het volledige rapport

Lobbypunten