Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Greenport  >  Aalsmeer

Skip Navigation LinksAalsmeer

 
 

 Greenport Aalsmeer

Greenport Aalsmeer is een van de zes Greenports in Nederland. Het is het grootste wereldhandels- en kenniscentrum voor de sierteeltsector met in het hart bloemenveiling FloraHolland. Met dagelijks 50.000 mensen aan het werk is Greenport Aalsmeer bovendien een belangrijke banenmotor voor onder meer Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn. Om ervoor te zorgen dat Greenport Aalsmeer zijn essentiële functie blijft vervullen, maakt VNO-NCW Metropool Amsterdam zich hard voor de volgende zaken:

 • Behoud van grond voor sierteeltbedrijven,
 • Een betere infrastructuur en bereikbaarheid,
 • Ontwikkeling van kennis en innovatie én de toepassing hiervan,
 • Inzet warmtenetten, gebruik van CO2, biomassa en aardwarmte 
Voor de realisatie van deze doelen werkt VNO-NCW Metropool Amsterdam nauw samen met Flower Mainport Aalsmeer, Flora Holland, LTO-Noord branchevereniging VGB en andere organisaties die de sierteeltsector een warm hart toedragen.

​De activiteiten en ontwikkelingen rondom Greenport Aalsmeer kunnen in vijf categorieën worden gevat:
 • ​Ruimte​​
  ​Om investeringsbeslissingen te nemen hebben ondernemers een duidelijke visie en steun op maat nodig van de betrokken overheden. In 2015 is door gemeenten en provincies van de Greenport Aalsmeer een gezamenlijke Ruimtelijke Visie​ vastgesteld voor de periode tot 2025. Hierin staat waar en hoe de regio wil inzetten op moderniseren en verduurzamen van het sierteeltcluster en waar op het saneren en transformeren van verspreid glas.
  Aanvullend is een uitvoeringsagenda opgesteld waarin deze visie is vertaald naar concrete actiepunten om ondernemers hierbij te helpen.
  ​​​Lees meer

 • ​​Bereikbaarheid
  De kracht van het sierteeltcomplex Greenport Aalsmeer is de fysieke concentratie van zowel teelt-, afzet als handelsbedrijven in de regio. 
  Goede bereikbaarheid is essentieel voor behoud en versterking van de handels- en draaischijffunctie van Greenport Aalsmeer. Verse producten moeten snel van A naar B worden vervoerd. Daarom werken bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen binnen de greenport samen aan de verbetering van de bereikbaarheid en de logistiek in de regio Aalsmeer.
  ​Lees meer​

 • ​Duurzaamheid
  Duurzaam produceren is noodzakelijk in een dichtbevolkte regio waar ruimte, leefbaarheid  en natuurlijke hulpbronnen schaars zijn. Daarnaast is investeren in duurzaamheid juist  een kans voor bedrijven om zich te onderscheiden en efficiënter te produceren en de concurrentiepositie  van Aalsmeer in stand te houden.
  ​Lees meer

 • ​Arbeid en onderwijs
  Een tekort aan instroom van jonge en voldoende gekwalificeerde werknemers bedreigt het functioneren van het sierteeltcluster in de Greenport.  Dit geldt voor het hele cluster; van teelt en handel tot veredeling. Er zijn mensen nodig met een 'groene' achtergrond of opleiding, die voor productie-of veredelingsfuncties in aanmerking komen. 
  Lees meer

 • ​​Kennis en innovatie
  De kracht van Greenport Aalsmeer is de innovatiekracht en kennis bij bedrijven en kennisinstellingen(rapport AEB: Clusterstrategie Kennis en Innovatieagenda).  Het beschikbaar maken en verbinden van kennis is van groot belang om als regio innovatief te blijven en de (internationale) concurrentie voor te blijven. Daarnaast is het aantrekken van gekwalificeerde medewerkers noodzakelijk om de innovatiekracht vast te houden. Greenport Aalsmeer zet zich in om de aanwezige kennis zichtbaar en toegankelijk te maken en ondernemers, brancheorganisaties en onderwijs-en kennisinstellingen nauwer met elkaar te verbinden.​
  Lees meer​​

www.flowermainportaalsmeer.nl
www.greenportaalsmeer.nl

​​​​Meer informatie: Petra Tiel​

Lobbypunten