Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  Infrastructuur

Skip Navigation LinksSchiphol

Schiphol
Gecontroleerde groei
Zorg voor gecontroleerde, gematigde groei van Schiphol. Op basis van de concept-MER (Milieueffectrapportage) formuleert de Omgevingsraad Schiphol, waarin ook VNO-NCW West is vertegenwoordigd, binnen een aantal weken een advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen voor de ontwikkeling van de luchthaven na 2020. Voor economie en samenleving is het goed dat draagvlak bestaat voor de ontwikkeling van Schiphol bij alle belanghebbenden. Daarom hecht VNO-NCW West veel waarde aan het overleg dat de komende tijd binnen de Omgevingsraad Schiphol plaatsvindt.
Voor de ontwikkeling van Schiphol is het belangrijk dat:   
  • investeringen op korte termijn in de bereikbaarheid van Schiphol worden gedaan, met prioriteit voor doortrekking van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol;
  • geen woningen binnen de geluidscontouren van de luchthaven worden gebouwd.
 
Ik vind dit standpunt...
 

​Het nationale belang van Schiphol in harde feiten en cijfers. Infographic​.​

Schiphol heeft een innovatief duurzaamheidsbeleid, scoort uitstekend in internationale reizigersbeoordelingen en boekt goede resultaten. KLM heeft een ijzersterk netwerk vanaf Schiphol en breidt haar internationale netwerk steeds verder uit. De Alders-tafel heeft onder leiding van oud-minister Hans Alders in 2008 een advies uitgebracht over de ontwikkeling van Schiphol en de regio voor de middellange termijn (2020), dat door alle betrokken partijen - luchtvaart, overheden én bewoners - gedragen is. Dit advies voorziet in groei, zodat de luchthaven de internationaal sterke positie van haar hubfunctie kan behouden en de regionale economie een impuls krijgt. Begin 2015 hebben de partijen, na veel overleg over het aantal vliegbewegingen, bevestigd dat zij vasthouden aan het Alders-akkoord van 2008. Daarbinnen is gezocht naar een oplossing die de balans bewaart tussen hinderbeperking en selectieve groei. Alders voert nu zijn advies met deze oplossing daadkrachtig en consciëntieus uit in de Omgevingsraad Schiphol.
Helaas is de situatie ten opzichte van het jaar 2008  ernstig veranderd. De luchtvaartgroei wordt mondiaal gerealiseerd in spectaculair groeiende luchthavens met een overstap/HUB functie tussen Oost en West, zoals Dubai, Abu Dhabi , Quatar en Istanbul. Dit ten koste van de ontwikkeling van Schiphol. Om het tij te keren, moet de visie en strategie van alle betrokken partijen, met het kabinet-Rutte voorop, eenduidig zijn. Er moet één gemeenschappelijke visie en strategie komen waarin het gemeenschappelijk belang primair staat .  Doen we dit niet, dan dreigt de goede uitgangspositie van Schiphol drastisch te verslechteren. Met grote gevolgen voor de Nederlandse economie, het topsectorenbeleid en de groeistrategie van de Randstad.
 
In de nieuwe aanpak past een focus op het rendement van de luchthaven als zelfstandig bedrijf minder en is de positie van KLM binnen Air France-KLM een nationale zorg. Daarnaast moeten alle partijen – Schiphol, KLM, andere luchtvaartmaatschappijen, LVNL (luchtverkeersleiding) en de Nederlandse overheid – zich richten op één gemeenschappelijke doelstelling: een concurrerend, kwalitatief, hoogwaardig wereldwijd luchtvaartnetwerk met Schiphol als draaipunt. Om deze doelstelling te behalen is coördinatie vanuit het Rijk onmisbaar.
 
Woningbouw in Schipholregio
VNO-NCW West verwacht dat de Provincie Noord-Holland en het Rijk samen zorgen voor een goede regie van het woningbouwbeleid in het gebied van de aanvliegroutes van Schiphol, waarbij geborgd moet worden dat Schiphol over voldoende milieu-ruimte beschikt om te kunnen groeien.
 
Bereikbaarheid Schiphol
Om nu en  in de toekomst voldoende capaciteit te kunnen bieden, investeert Schiphol in uitbreiding van het stationsgebied. VNO-NCW West pleit ervoor dat alle betrokken partijen, waaronder het Rijk en de Provincie, ook financieel bijdragen aan de nieuwe OV-terminal. VNO-NCW West acht het van groot belang dat op korte termijn de Noord/Zuidlijn wordt doorgetrokken ​naar Schiphol. ​​
 
Arbeidsmarkt
Schiphol is een belangrijke banenmotor voor ons land. Zo werken er maar liefst 65.000 mensen en zijn er in heel Nederland zo’n 290.000 luchtvaart gerelateerde banen. Daarnaast fungeert Schiphol als ‘toegangspoort’ voor economische en toeristische centra in ons land.
 
Omgevingsraad Schiphol
De Omgevingsraad is de opvolger van de Alders-tafel. In dit platform vindt constructief overleg plaats over de ontwikkeling van Schiphol. In tegenstelling tot de Alders-tafel, komen niet alleen overheden, bewoners en de luchtvaartsector bijeen, maar maakt ook VNO-NCW West deel uit van de raad. Op deze manier is de discussie beter in balans en worden niet alleen de lasten, maar ook de lusten van Schiphol meegenomen in de besluitvorming.
 
Meer informatie: Petra Tiel​
Lobbynieuws
Geen advies Schiphol

​De Omgevingsraad Schiphol onder leiding van Hans Alders kan geen gezamenlijk advies geven aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dit mag de ontwikkeling van de luchthaven en KLM niet in de weg staan.

lees meer
Donderdag 31 Januari 2019

Dat de Omgevingsraad Schiphol onder leiding van Hans Alders geen gezamenlijk advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat kan geven, mag de ontwikkeling van de luchthaven en KLM niet in de weg staan.

De afgelopen maanden heeft VNO-NCW West als lid van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) gesprekken gevoerd om te komen tot een advies over de ontwikkeling van Schiphol tot 2030. Helaas lukte het de Raad niet een gezamenlijk advies uit te brengen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van NIeuwenhuizen. Dit mag de ontwikkeling van de luchthaven en KLM niet in de weg staan.

VNO-NCW West bepleit een gematigde groei in balans met de omgeving. Dankzij mainport Schiphol zijn er duizenden banen op elk niveau voor inwoners in de Randstad. Denk aan banen in de logistiek, land- en tuinbouwsector, horeca en zakelijke congressen. Ook is de metropool Amsterdam een aantrekkelijke locatie voor hoofdkantoren, dichtbij de luchthaven.

Uitvoeren besluiten
Het is van belang dat de besluiten over de ontwikkeling van Schiphol in het regeerakkoord en het eerder gesloten Alders-akkoord zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. Daarnaast geldt tot 2030 de 50/50-afspraak, waarbij de Milieueffectrapportage de basis voor de berekening van de afgenomen milieuhinder moet zijn. De 50/50-afspraak houdt in dat de milieuwinst, die ontstaat doordat vliegtuigen steeds schoner en stiller worden, eerlijk verdeeld wordt over de luchtvaartsector (ruimte voor extra luchtverkeer) en de omgeving (minder hinder). Dit geeft luchtvaartmaatschappijen behalve continuïteit van bedrijf ook perspectief om te blijven innoveren en investeren in schone en stillere vliegtuigen.
Verder dringen wij erop aan dat vliegveld Lelystad per april 2020 wordt ingezet als zesde baan van Schiphol. De vrijkomende capaciteit voorkomt stilstand en ongewenste verschraling van het hubnetwerk.

Burgerparticipatie
Uit de burgerparticipatiebijeenkomsten zijn veel waardevolle suggesties gedaan om de leefbaarheid in met name het binnen gebied (onder meer Aalsmeer en Zwanenburg) te vergroten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat suggesties, zoals de ombudsfunctie, snel opgepakt worden.

De partijen in de ORS hebben vanaf het begin ingezien dat het een zeer complexe puzzel is om nader tot elkaar te komen. Wij hebben veel respect voor de inzet van vooral de luchtvaartsector en de bewonersdelegatie onder leiding van Kees Van Ojik. De intentie om eruit te komen was er in het najaar van 2018.

Meer informatie: Petra Tiel, tiel@vno-ncwwest.nl

Lobbynieuws
Advies groei Schiphol

​De Omgevingsraad Schiphol heeft meer tijd nodig voor het advies over de ontwikkeling van Schiphol. VNO-NCW West maakt deel uit van de Omgevingsraad en behartigt de belangen van het bedrijfsleven.

lees meer
Vrijdag 21 December 2018

​​De Omgevingsraad Schiphol heeft meer tijd nodig voor het advies over de ontwikkeling van Schiphol. VNO-NCW West maakt deel uit van de Omgevingsraad en behartigt de belangen van het bedrijfsleven.
Lees meer

Lobbynieuws
Gecontroleerde groei voor Schiphol

​VNO-NCW West lobbyt voor de economische ontwikkeling van Schiphol. Ze maakt deel uit van de Omgevingsraad Schiphol en steunt daar directeur Dick Benschop van de luchthaven, die voor een gematigde, gecontroleerde groei pleit.

lees meer
Dinsdag 4 December 2018
​VNO-NCW West lobbyt voor de economische ontwikkeling van Schiphol. Ze maakt deel uit van de Omgevingsraad Schiphol en steunt daar directeur Dick Benschop van de luchthaven, die voor een gematigde, gecontroleerde groei pleit. 

Eind november kwam de concept-MER (Milieueffectrapportage) over Schiphol uit. De gegevens in deze rapportage zal de Omgevingsraad Schiphol gebruiken voor haar advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over de ontwikkeling van de luchthaven na 2020. Dit advies wordt rond de Kerst verwacht. 
In de Omgevingsraad Schiphol zijn alle belanghebbenden vertegenwoordigd: de luchtvaartsector, het bedrijfsleven, bewonersgroepen, milieuorganisaties en overheden. Sinds de oprichting in 2015 zitten ook de lobbyisten van VNO-NCW West aan tafel. 

Aantal vliegbewegingen
De vraag die de gemoederen binnen de Omgevingsraad hoog doen oplopen, is of het aantal vliegbewegingen van en naar Schiphol mag groeien. Tot en met 2020 zijn 500.000 vliegbewegingen per jaar toegestaan, maar dit aantal is nu al onvoldoende om in de behoefte te voorzien. Ongebreidelde groei heeft anno 2018 weinig draagvlak. De geluidshinder, het fijnstof, de CO2-uitstoot, het zijn problemen voor omwonenden en milieu die serieus zijn. Kijk je in de verre toekomst dan worden deze problemen waarschijnlijk opgelost. Vliegtuigen zijn door technologische vooruitgang al veel stiller geworden. De meeste vliegtuigmaatschappijen hebben in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de modernisering van hun vloot. Ook wordt gesproken over start- en landingsbanen in zee. En VNO-NCW heeft samen met onder meer de luchthaven en  vliegtuigmaatschappijen in oktober een convenant getekend voor het verminderen van de CO2-uitstoot met 35 procent in 2030. Een van de actiepunten daarin is het gebruik van biobrandstof.   

Vakantietripjes
In de media domineert de boodschap dat het afgelopen moet zijn met die vakantietripjes voor een paar tientjes naar Europese steden. De trein wordt als alternatief genoemd, maar dan hebben we meer HSL-verbindingen nodig. Voorlopig pakt de Europese politiek dit niet op. Daarom moet de regionale luchthaven Lelystad zo snel mogelijk worden opengesteld voor deze toeristische vluchten, zodat de ruimte op Schiphol benut kan worden voor nieuwe bestemmingen in bijvoorbeeld India en China. 

Goederenexport
Het Nederlandse bedrijfsleven is met haar kleine thuismarkt exportgericht. Het heeft hoogwaardige producten en diensten waar in het buitenland veel vraag naar is. Denk aan onze topsectoren: land- en tuinbouw, chemie, energie, life sciences & health, high tech systemen en materialen en waterbouw. De totale waarde van de geëxporteerde goederen en diensten is 83 procent van ons BBP (CBS). Daar heb je wel vervoer voor nodig. Daarnaast is Schiphol dé hub naar Europa. Belangrijker dan het vakantieverkeer is de groeiende vraag naar zakelijk personenvervoer en vrachtverkeer, die cruciaal zijn voor onze welvaart en werkgelegenheid. 

Werkgelegenheid
Even wat cijfers die vaak vergeten worden in het maatschappelijke debat. Wat vracht betreft is Schiphol de derde luchthaven van Europa. In 2017 werd bijna 2 miljoen ton goederen op onze luchthaven afgehandeld. Van die luchtvracht wordt 60 procent vervoerd in vrachtvliegtuigen en 40 procent in de ‘belly’ van passagierstoestellen.  In de keten van bedrijven die zich op Schiphol met luchtvracht bezighouden zijn ongeveer 25.000 personen werkzaam (directe werkgelegenheid). Schiphol levert in totaal 65.000 directe banen op. De indirecte werkgelegenheid bij bedrijven die goederen via Schiphol vervoeren is een veelvoud. De banen zijn er op elk niveau, van schoonmakers tot baliepersoneel, van truckers tot cateraars. Kortom, echt belangrijk voor het welzijn van veel Nederlanders.

Draagvlak​
Het pleidooi van de nieuwe directeur Dick Benschop van Schiphol voor een gematigde, gecontroleerde groei, spreekt VNO-NCW West aan. Voor Schiphol en luchthaven Lelystad samen pleit hij voor een groei van tussen de 1 en 2 procent per jaar. Toch willen we geen harde uitspraken doen over het aantal vliegbewegingen. We hechten aan het overleg in de Omgevingsraad dat de komende weken daarover gaat. Voor economie en samenleving is het goed dat we met alle belanghebbenden draagvlak creëren voor de ontwikkeling van Schiphol. 

 
 
Lobbypunten