Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/190618%20Coalitieakkoord%20NH.jpg
Coalitie NH pakt niet door
Datum: 17-06-2019

‘Duurzaam doorpakken’, de titel van het coalitieakkoord, lijkt in tegenspraak met de inhoud. De aangekondigde nieuwe onderzoeken leiden tot vertraging op de voor ondernemers belangrijke dossiers.

Op maandag 17 juni jl., is de nieuwe coalitie van de provincie Noord-Holland geïnstalleerd, een combinatie van Groen Links, VVD, D66 en PvdA. Het op hoofdlijnen gesloten akkoord heet ‘Duurzaam Doorpakken’, maar VNO-NCW West kan dat doorpakken niet 1, 2, 3 terugvinden in de plannen. Veel nieuwe onderzoeken op voor ondernemers belangrijke dossiers zijn aangekondigd en die leiden per definitie tot (ongewenste) vertraging.

Wel lijkt de coalitie oog te hebben voor wat ondernemers nodig hebben op het gebied van bereikbaarheid, ruimtelijke ordening en economie en zijn er nieuwe budgetten vrijgemaakt. Op de uitnodiging tot samenwerking en kennisdeling gaat VNO-NCW West graag in. We zijn blij dat de provincie investeert in de tripartiete samenwerking (overheid, onderwijs en ondernemers) in onder meer Techport en campussen.

VNO-NCW West vraagt de coalitie de verbindingsweg A8-A9 met spoed aan te leggen. Een onderzoek naar ondertunneling begrijpen wij, maar kosten of de Stelling van Amsterdam mogen geen belemmering vormen voor de gewenste bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam.

De provincie wil gelukkig investeren in een betere bereikbaarheid van de kust van Zuid-Kennemerland. Gezien de files moet het onderliggend wegennet van Zuid-Kennemerland, inclusief de ring rond Haarlem, verbeterd worden, zeker nu het Rijk werk maakt van het Rottepolderplein (A9).

We zijn verbaasd dat de nieuwe coalitie na een lange samenwerking met gemeenten in Noord- en Zuid-Holland voor de verbinding in de Bollenstreek de uitvoering van de Duinpolderweg on hold zet.

We kennen de provinciebestuurders als pragmatisch en met oog voor de realiteit. Dat zien we terug in het voornemen de nationale afspraken over Schiphol te volgen en geen bovenwettelijke normen voor te schrijven op het gebied van de luchtkwaliteit. Ook de bescherming van de ruimte voor bedrijven bij de transformatie van bedrijventerreinen geeft daar blijk van. De nieuwe coalitie erkent dat bedrijven die bijdragen aan de circulaire economie en energietransitie, ruimte nodig hebben. Het is goed dat het Noordzeekanaalgebied wordt gereserveerd voor de economische activiteiten van de energietransitie en kade-gebonden bedrijvigheid.

Woningbouw moet versneld worden in de hele provincie. VNO-NCW West is blij dat de provincie bouw aan de randen van de bebouwde kom gaat toelaten.

In het algemeen biedt het coalitieakkoord kansen om het ondernemingsklimaat in Noord-Holland te verbeteren. Of de plannen goed en bijtijds worden uitgevoerd is twijfelachtig. We moeten het eerst zien en dan geloven.

Bijlagen
Deel artikel