Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Agenda

Detail Bijeenkomst

d70b9ae8-ffe6-4b17-99c7-6b4fa4a696eb
Regio Rotterdam Bouwpower: Werksessie Leerwerkakkoord
Datum
15-04-2019

Tijd
13:30 - 16:30 uur

Locatie
Volgt

Omschrijving
In de bouwketen staan we de komende jaren voor een aantal fikse opgaven: stabiliteit in de bouwketen krijgen, de verduurzaming en het betaalbaar houden van woningen. Belangrijk is op tijd aan oplossingen te werken zodat we de problemen vóór zijn. Voor bouw(technische) bedrijven in de Rotterdamse regio is de komende jaren het vinden van goed gekwalificeerd en betaalbaar personeel een van de grootste uitdagingen. Hoe kunnen we op korte termijn voldoen aan de groeiende vraag naar nieuwe medewerkers bij veel bedrijven? En: Hoe zorgen we ervoor dat bedrijven gaan anticiperen op mogelijke veranderingen in die arbeidsvraag op de lange termijn?

In het – overkoepelende - Rotterdams Leerwerkakkoord bundelen overheid, onderwijs en bedrijfsleven hun krachten. De komende zes jaar werken zij samen aan het structureel beter op elkaar aansluiten van vraag en aanbod van werk. Dit doen zij vanuit een gezamenlijke, integrale investeringsagenda. Het Leerwerkakkoord richt zich op drie pijlers: Van school naar werk, Van werk naar werk en Weer aan het werk.
In elke sector spelen echter andere ontwikkelingen. Daarom sluiten de samenwerkingspartners per sector ook nog sectorakkoorden af. Hierin staan concrete maatregelen en de doelstellingen die bedrijfsleven, onderwijs en gemeente met elkaar afspreken.

Vanuit Bouwpower VNO-NCW Rotterdam willen we - samen met u - invulling geven aan het Leerwerkakkoord voor de bouwsector. Uw inbreng hierbij is van cruciaal belang want u, als ondernemer, weet wat er nodig en mogelijk is.

U kunt uw expertise met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en de gemeente delen en zoveel mogelijk concrete afspraken maken tijdens een - deels interactieve - bijeenkomst op maandag 15 april 2019, 13.30 uur op een nog nader te bepalen locatie te Rotterdam. Wij nodigen hiervoor leden en niet-leden van harte uit. We vragen u datum en tijdstip alvast in uw agenda te noteren. Die middag zullen ook enkele wethouders aanwezig zijn en een inspirerende inleiding worden verzorgd door de heer Uri Rosenthal, voorzitter van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). De bedoeling is aan het einde van de bijeenkomst het Leerwerkakkoord met zoveel mogelijk deelnemers te ondertekenen.

Een werkgroepje zal van tevoren in kaart brengen wat van de samenwerkingspartners nodig is om het sectorakkoord en de daarin opgenomen afspraken concreet te maken. U ontvangt binnenkort nadere informatie over deze bijeenkomst en tijdig voor de bijeenkomst een werkdocument dat dan inmiddels zal zijn ontwikkeld.

Het sectorakkoord Bouw is net als het koepelakkoord een open samenwerking. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat meer bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties zich aansluiten.


 

Programma
Volgt