Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Rijngouwe  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers RijnGouwe

​De ondernemers van VNO-NCW RijnGouwe zijn directeuren en eigenaren van bedrijven in de regio Gouda. Ook invloedrijke beslissers van publieke instellingen zijn lid. De leden ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten, inspireren elkaar en doen zaken. Dit alles ter versterking van het bedrijfsleven in RijnGouwe.

Regionieuws
We zijn rijk, maar voelen ons nog niet rijk

Tijdens alweer de 16de editie van het Miljoenenontbijt RijnGouwe kijken Barbara Baarsma en Hans de Boer met ondernemers uit de regio naar de economische toekomst van Nederland.

lees meer
Vrijdag 22 September 2017

Wat betekent de miljoenennota voor onze economie en wat zijn de gevolgen voor de ondernemer? Waar liggen de regionale en nationale investeringskansen? Tijdens alweer de 16de editie van het Miljoenenontbijt RijnGouwe kijken Barbara Baarsma, directeur Kennisontwikkeling Rabobank, en Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, met ondernemers uit de regio naar de economische toekomst van Nederland.

Barbara Baarsma, benadrukt 3 punten voor op de investeringsagenda. In de eerste plaats vrij besteedbaar inkomen. We zijn rijk, maar voelen ons nog niet rijk. Dit besteedbaar inkomen moet verhoogd worden. Het is van belang dat we de arbeidsmarkt gaan moderniseren. Afschaffen van het vaste contract, dit door middel van een geïntegreerd 5 stappen plan. Dit geeft onder andere een prikkel dat de werknemer ‘fit for work’ is en dat er meer dynamiek op de arbeidsmarkt komt. En tot slot moet het groeivermogen op de agenda. Dit wordt ontwikkeld door arbeidsaanbod en arbeidsproductiviteit. Vanuit de productiviteit ziet Baarsma groei. Door de lasten op arbeid te verlagen ontstaat er uiteindelijk ook voordeel voor de ondernemer. Daarbij is het wenselijk de middengroep bedrijven te vergroten en hier op te focussen in plaats van de grote bedrijven. Binnen deze doelgroep valt een slag te maken als het gaat om productiviteit.

Nu investeren
Hans de Boer haakt in op Baarsma door te benadrukken dat de door Barbara ‘voorzichtige’ groei een feestje waard is. In vele mondiale lijstjes staat Nederland bovenaan. De crisis is in Nederland langer en dieper geweest dan in andere landen. "We staan er goed voor. We hebben een begrotingsoverschot en er zijn meer mensen aan het werk", aldus De Boer. “Dit is gunstig voor de inkomsten van de Rijksschatkist. Dit land kent een sterke balans.” De Boer voorspelt dat als de economie volgend jaar doortrekt de koopkracht toeneemt, vestigingsmarkt aantrekt en dat we de binnenlandse besteden op een hoog peil houden. In 2019/2020 zal de groei afvlakken en dan zijn er investeringsgelden nodig vanuit Invest-NL. "We moeten nu investeren! In infrastructuur, energietransitie. Dan vermijden we groei-afvlakking over paar jaar."


Meerwaarde
Ondernemers uit de regio geven aan dat op het gebied van technologie & innovatie, arbeidsmarkt en de bouw stappen te maken zijn door investeringen vanuit de overheid en door de ondernemer zelf. Ben van Vlier geeft aan om binnen je bedrijf zowel intern als extern te bekijken wat te digitaliseren. Kun je met data nieuwe of andere producten creëren die van belang zijn om meerwaarde toe te voegen. Jaco Slingerland benoemt dat het ook kan helpen om fiscaal de mogelijkheden te bekijken als het gaat om innovatie en de implementatie binnen het bedrijf.
Margreet Bos-Steenbergen geeft mee dat er nagedacht moet worden om het arbeidsrecht naar een Next Level te tillen. Voor nu van belang om het personeelsdossier goed op orde te houden.
Tot slot vanuit de bouw is het wenselijke dat infrastructurele projecten parallel lopen met de vastgoedontwikkelingen. We staan elke dag in de file als de wegen niet aansluiten en dat voelt de ondernemer in zijn portemonnee.

Lees meer over Barbara Baarsma haar standpunten via het artikel “Hervomen om harder te kunnen groeien”.

Beluister verslag en reacties van o.a. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, en Michiel Bunnik, voozitter VNO-NCW RijnGouwe, tijdens het Miljoenenontbijt via BNR Nieuwsradio. (volgt)

Bekijk de vlogs die getoond zijn tijdens het Miljoenenontbijt. Vlogs laten zien wat er lokaal wenselijk is, waar op te letten als ondernemer en waar in geïnvesteerd zou moeten worden:
- Vlog Wethouder Rogier Tettero met Monique Verdier vanuit overheid, zorg en participatie
- Vlog Margreet Bos-Steenbergen vanuit branche arbeidsrecht
- Vlog Ben van Lier vanuit branche ICT & technologie
- Vlog Jaco Slingerland vanuit de branche accountancy en innovatie
- Vlog Marco Dekker vanuit de branche Bouw

Met dank aan Rabobank Gouwestreek, Van Riessen Advocaten Mediators en Visser&Visser Accountants.

Fotoreportage door De Beeldredacteur / Oscar van Wijk

Regionieuws
'Goede basis, nu doorpakken!'

​'Het (demissionaire) kabinet sluit op Prinsjesdag na 1780 dagen de boeken met een keurige begroting. Rutte-II laat met deze brugbegroting een goede basis na voor een nieuw kabinet’, aldus VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland.​

lees meer
Woensdag 20 September 2017

​‘Het (demissionaire) kabinet sluit op Prinsjesdag na 1780 dagen de boeken met een keurige begroting. De overheidsfinanciën staan er netjes bij en de werkloosheid daalt onder de 400.000. Met de rugwind van de economische groei trekken ook de lonen en inflatie weer aan. Daarnaast zijn de afgelopen jaren belangrijke hervormingen doorgevoerd en akkoorden gesloten. Al met al laat Rutte-II met deze brugbegroting een goede basis na voor een nieuw kabinet’, aldus VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. ‘Met een goede combinatie van lastenverlichting en investeringen in mensen, infrastructuur en het ondernemingsklimaat kan het nieuwe kabinet hier straks uitstekend op voortbouwen.’

Investeren in de verdienkracht van Nederland
Een nieuw kabinet zal volgens de ondernemingsorganisaties moeten investeren in de verdienkracht van ons land op lange termijn. Dat is nodig vanwege de noodzakelijke energietransitie en bijvoorbeeld de voortsnellende digitalisering van de samenleving. Ook liggen er grote opgaves rond wonen en duurzame mobiliteit. Dit vraagt om gerichte en slimme investeringen in mensen, infrastructuur en het vestigings- en ondernemingsklimaat. De bulk van deze investeringen moet vanuit bedrijven en mensen zelf komen, maar juist een nieuw kabinet moet de condities hiervoor creëren met een gerichte investeringsagenda.

Extra investeringen
De ondernemersorganisaties juichen het toe dat het demissionaire kabinet in zijn nadagen nog extra investeringen doet om de aanpak van cybersecurity te intensiveren.  Zo komt er een Digital Trust Centre om bedrijven te ondersteunen bij het tegengaan van cyberdreigingen. Hiervoor hebben ondernemers in het kader van de campagne NL Next Level gepleit. Ook is het een goede zaak dat het kabinet inmiddels al is gestart met het opbouwen van Invest-NL, de nieuwe investeringsinstelling waarvoor ondernemers zich ook al lange tijd hard maken. Dankzij deze instelling kunnen we van een aanpak met subsidies naar een investeringsaanpak voor bijvoorbeeld de energietransitie.  

Aandacht nodig voor lastenverlichting
Verder is het goed te zien dat de lonen volgens het CPB weer aantrekken. Wel maken ondernemers zich zorgen over de lastendruk in Nederland. Deze kabinetsperiode zijn de lasten voor burgers en ondernemers flink toegenomen, ondanks de 5 miljard lastenverlichting waar de ondernemersorganisaties zich sterk voor hebben gemaakt. Als het beleid van aanhoudende lastenverzwaringen niet wijzigt, lopen de lasten tussen 2018-2021 met €8 miljard op voor burgers en bedrijven. ‘Juist in tijden dat burgers en ondernemers ruimte moeten krijgen om te kunnen investeren in de toekomst is dit fnuikend voor het vestigingsklimaat’, aldus de ondernemingsorganisaties.  

Innoverende mkb’er afgeremd
Het is teleurstellend dat dit kabinet op de valreep nog bezuinigt op de Innovatieprestatiecontracten waarvan met name het mkb profiteert. Ook wordt geen extra geld uitgetrokken, zodat de WBSO versoberd moet worden. Onbegrijpelijk is dat het kabinet verder al weer wil bezuinigen op criminaliteitspreventie. Hierdoor dreigen succesvolle en effectieve publiek-private preventieprojecten zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ten onder te gaan, terwijl ‘voorkomen altijd beter is dan genezen’.

Nieuwe kabinet kan nu doorpakken
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hopen snel een nieuw kabinet te kunnen verwelkomen. Dit is belangrijk voor onze internationale en Europese positie en om richting te geven aan de grote investeringen waar ons land voor staat in het kader van bijvoorbeeld de klimaatdoelstellingen, wonen, mobiliteit, innovatie en digitalisering. Ook zijn dringend maatregelen nodig om te zorgen dat ons vestigingsklimaat aantrekkelijk blijft en de risico’s voor werkgevers om mensen in dienst te nemen nu eens stevig worden aangepakt. Daarnaast moeten zzp’ers snel meer duidelijkheid krijgen over hun positie.​

Regionieuws
'Concrete afspraken brug te ver'

​VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn teleurgesteld dat het na veertien maanden van overleg in de SER niet is gelukt om met de vakbonden tot concrete afspraken te komen over verbetering en vernieuwing van de arbeidsmarkt.

lees meer
Dinsdag 5 September 2017

​VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn teleurgesteld dat het na veertien maanden van overleg in de SER niet is gelukt om met de vakbonden tot concrete afspraken te komen over verbetering en vernieuwing van de arbeidsmarkt. Inzet van de ondernemersorganisaties was en blijft dat werkgevers weer gemakkelijker mensen voor onbepaalde tijd in dienst kunnen nemen. Tegelijk is er de urgentie om de arbeidsmarkt aan te passen aan de eisen en ontwikkelingen van de 21ste eeuw.

Loondoorbetalingsplicht
De ondernemersorganisaties hebben in de SER concrete voorstellen gedaan om de acute problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken, zoals aanpassingen van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en de Wet Werk en Zekerheid. De hoge risico’s en lasten maken met name kleinere bedrijven nu kopschuw om mensen voor onbepaalde tijd aan zich te binden. Het is ook in het belang van werknemers om dat aan te pakken.

Duidelijkheid voor zzp'ers
Misstanden met 'flex' moeten worden bestreden, vinden de werkgevers, maar flexibele arbeidsrelaties zijn niet meer weg te denken. Dat geldt eveneens voor zzp-ers. De ondernemersorganisaties willen duidelijkheid voor zzp-ers en hun opdrachtgevers, maar geen maatregelen die hen het leven zuur maken. Zij hebben in de SER voorstellen gedaan voor een vervanging van de wet DBA en een regeling voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Meer nodig dan reparatie
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland benadrukken in een brief aan formateur Gerrit Zalm dat voor de arbeidsmarkt van nu meer nodig is dan alleen reparatie van bestaande wetgeving. De organisaties hadden met de bonden graag afspraken gemaakt over een vernieuwende aanpak van vraagstukken zoals een leven lang ontwikkelen, de tekorten aan technisch opgeleiden en de werkkansen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Deze vraagstukken vragen om een gezamenlijke inzet van kabinet en sociale partners. De ondernemersorganisaties hopen - na ommekomst van de voorstellen van een nieuw kabinet - alsnog tot een constructieve dialoog te komen voor de daadwerkelijke vormgeving en uitvoering van het arbeidsmarktbeleid voor de komende jaren.

Uitdagingen samen oppakken
Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, noemt de uitkomst van het overleg betreurenswaardig. 'Op korte termijn liggen er knelpunten die echt opgelost moeten worden om ondernemers weer in staat te stellen mensen aan te nemen. Op de lange termijn moeten we ervoor zorgen dat mensen goed geëquipeerd zijn om de veranderingen in de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw op te vangen. Die uitdagingen blijven er liggen. Het zou goed zijn om deze samen op te pakken, samen ook met het nieuwe kabinet.'

Bekijk de reactie van Hans de Boer​, voorzitter VNO-NCW​. 

65b561f0-60d2-4e80-8404-f0f91ffc648e
81c7f2c8-2224-45b4-93b7-7b96023ab06e
Nieuwe leden
mr. Michiel (M.) Bunnik
GOUDA|Bunnik Services Data facilities
Bianca (B.) Dekker
DEN HAAG|VNO-NCW West
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"De toegevoegde waarde is dat ik met ondernemers kan sparren over waar je als ondernemer tegenaan loopt."

Elly de Knikker
Directeur-eigenaar reclame- en communicatiebureau Graficelly, gevestigd in Reeuwijk
Dáárom ben ik lid!
"Voor ons als Rabobank zijn vooral de netwerkfunctie en de sociale contacten in VNO-NCW-verband belangrijk."

Hans Telkamp
Directeur commercie van Rabobank Gouwestreek
Dáárom ben ik lid!
"Na afloop van een bijeenkomst van VNO-NCW ga ik altijd de deur uit met het gevoel er iets van te hebben opgestoken."

Henry van den Berg
Adviseur/Partner Beekink Installatieadviseurs
Dáárom ben ik lid!
"Het lidmaatschap is voor mij en voor Unica belangrijk vooral vanwege de lobbykracht"

Ton van der Ham
Regiomanager Unica West en bedrijfsleider projectenbedrijf Bodegraven

 

​​​​​