Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Rijngouwe  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers RijnGouwe

​De ondernemers van VNO-NCW RijnGouwe zijn directeuren en eigenaren van bedrijven in de regio Gouda. Ook invloedrijke beslissers van publieke instellingen zijn lid. De leden ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten, inspireren elkaar en doen zaken. Dit alles ter versterking van het bedrijfsleven in RijnGouwe.

Regionieuws
Laat stad en regio bruisen!

​Er dreigt in Nederland een kloof te ontstaan tussen succesvolle stedelijke regio’s en andere gebieden. Het kabinet moet een kwart miljard euro per jaar vrijmaken om Nederland tot één netwerk te ontwikkelen. De notitie 'Laat stad en regio bruisen!' beschrijft de stappen die nodig zijn om stad en regio te verbinden en te versterken.  

lees meer
Donderdag 6 April 2017

​Er dreigt in Nederland een kloof te ontstaan tussen succesvolle stedelijke regio’s en andere gebieden. Het kabinet moet een kwart miljard euro per jaar vrijmaken om Nederland tot één netwerk te ontwikkelen. De notitie 'Laat stad en regio bruisen!' beschrijft de stappen die nodig zijn om stad en regio vitaal te houden.  

Een coalitie van VNO-NCW, MKB-Nederland, de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG), Stedennetwerk G32 en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben hun voorstellen om Nederland te ontwikkelen tot een stedennetwerk vastgelegd in de notitie: ‘Laat stad en regio bruisen – naar één stedennetwerk met onderscheidende stedelijke regio’s, binnensteden en vitale kernen’. De notitie is op woensdag 5 april in Den Haag gepresenteerd.

NL Next Level
De notitie past in NL Next Level, het programma van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland waarin de kansen en uitdagingen voor de komende jaren staan beschreven. De investeringsagenda van NL Next Level moet ervoor zorgen dat Nederland economisch sterker uit de verschillende transities komt. Wanneer Rijk, decentrale overheden en bedrijfsleven samenwerken en fors investeren, kan de stap worden gezet naar een toekomstbestendig land. Zo ook wat betreft de verhouding tussen stad en land. Om aantrekkelijk te blijven voor burgers, toeristen, ondernemers en internationaal talent moeten regio’s zich beter van elkaar onderscheiden. Daarnaast moeten de gebieden effectief aan elkaar worden verbonden. Zo kan binnen een regio bijvoorbeeld overcapaciteit van winkelruimte, bedrijventerreinen of kantoren worden voorkomen. En profiteert de regio van de groei van de stad en heeft de stad baat bij de ruimte in de regio.

Regiodeals
Een nieuw kabinet kan samenwerking vormgeven door regiodeals op maat te sluiten met decentrale overheden en het lokale bedrijfsleven. In zo’n deal leggen medeoverheden en ondernemers vast hoe zij hun regionale economie gaan versterken. Het Rijk zorgt met middelen en ruimte in regelgeving om de samenwerking en investeringen te faciliteren. Regio’s met de beste ideeën komen het eerste aan bod. 

Oplossingen
Decentrale overheden én ondernemers in de regio zijn zelf in staat om concrete oplossingen te ontwikkelen voor de transitieopgaven van Nederland, zoals de energietransitie en slimme vormen van mobiliteit. “Wat regionaal werkt, kan landelijk worden opgeschaald. We hoeven niet overal in Nederland het wiel opnieuw uit te vinden”, aldus de samenwerkende organisaties. Gemeenten, provincies en ondernemers kunnen zo zelf concrete en vernieuwende projecten aandragen. Het Rijk biedt dan waar nodig financiële ondersteuningen en ruimte in regels. 

Lees de notitie: ‘Laat stad en regio bruisen – naar één stedennetwerk met onderscheidende stedelijke regio’s, binnensteden en vitale kernen’

Regionieuws
Wetgeving zet rem op duurzame innovatie

​Veel ondernemers ervaren problemen met verouderde wet- en regelgeving waardoor zij hun innovatieve groene producten niet optimaal in de markt kunnen zetten. Dat blijkt uit onderzoek onder leden van VNO-NCW.

lees meer
Dinsdag 21 Maart 2017
Veel ondernemers ervaren problemen met verouderde wet- en regelgeving waardoor zij hun innovatieve groene producten niet optimaal in de markt kunnen zetten. Dat blijkt uit onderzoek onder leden van VNO-NCW.​

Ondernemers die op duurzame wijze producten of diensten in de markt zetten, lopen voor de troepen uit. Op vernieuwende wijze dragen zij bij aan een moderne, groene samenleving en economie. Onderzoek onder leden van VNO-NCW wijst dat deze ondernemers door achterhaalde wet- en regelgeving op problemen stuiten. Het bekende voorbeeld zijn nieuwe grondstoffen uit afval die in de wet- en regelgeving nog gekarakteriseerd worden als afvalstof. Ook aanbestedingen worden te weinig afgestemd op nieuwe groene innovaties. Onderzoek van Romy Gayral, student commerciële economie aan de Haagse Hogeschool, toont dat bijna de helft van de 92 ondervraagde ondernemers problemen ervaren met wetgeving en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. 

 
Geen optimaal klimaat
Het onderzoek is aan de hand van een digitale enquête uitgevoerd. De respondenten zijn voornamelijk ondernemers afkomstig uit de provincies Zuid-Holland, Overijssel en Gelderland met een bedrijfsomvang van 1 tot 10 werknemers. Van de ondervraagde ondernemers geeft 54 procent aan geen problemen met wet- en regelgeving te hebben. Iets minder dan de helft geeft aan deze problemen wel te ervaren. Hoewel een kleine meerderheid stelt dat zij niet gehinderd wordt bij het aanbieden van hun groene dienst of product, ervaart ruim veertig procent van deze groep wel obstakels. 

 
Struikelblokken
De meeste problemen hebben ondernemers met aanbestedingen en het inkoopbeleid van overheid en publieke instellingen. Zo bevatten de opdrachten weinig of geen duurzame gunningscriteria. Bijna vijftien ondernemers geven ook aan dat het contact met de aanbestedende organisatie stroef verloopt. Bijna een kwart van de ondervraagde ondernemers geeft aan problemen te hebben met de Omgevingswet, en wijst daar in het bijzonder op de bestemmingsplannen en vergunningverlening die voor complicaties zorgen. Het pakket aan subsidieregelingen vinden ondernemers onoverzichtelijk, wat tot gevolg heeft dat het merendeel van de ondervraagden er geen gebruik van maakt. Daadwerkelijke problemen met het subsidiebeleid worden ervaren door 24 procent van de respondenten. 

 
Het onderzoek dringt aan op diepte-interviews met bedrijven die een groen product of groene dienst leveren om de problemen beter in kaart te brengen. VNO-NCW West neemt de resultaten mee in de lobby voor een beter aanbestedings- en inkoopbeleid, een goed functionerende Omgevingswet en een overzichtelijk subsidiebeleid. 

 
Meer informatie of het gehele onderzoek opvragen? 
Neem contact op met Annemarie van Oorschot
Regionieuws
'Wij blijven een serieus land'

​De VVD is overtuigend de grootste geworden tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2017. VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland zijn blij dat Nederland met de keuze voor stabiliteit in een onrustige wereld.

lees meer
Donderdag 16 Maart 2017

De VVD is overtuigend de grootste geworden tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2017. VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland zijn blij dat Nederland met de keuze voor stabiliteit in een onrustige wereld.​

​"Voor ondernemers is het belangrijk dat 'nee' is gezegd tegen verkeerd populisme." Bert Mooren, directeur VNO-NCW West, is in navolging van winnaar Mark Rutte, content met de keuze vóór stabiliteit en tegen afwijzing van Europese samenwerking. "Met deze uitslag blijven wij een serieus land in Europa," stelt Mooren. "Nederland leeft van Europa, het is cruciaal voor onze economie dat we samenwerking met andere landen koesteren. Deze verkiezingen voorkomen dat een grote beweging ontstaat die voor een Nexit pleit. We hebben een goede kans op een stabiel en robuust kabinet."

Formatie
​Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland spreken zich uit voor een voortvarende en zorgvuldige formatieperiode. Gelet op de onrust in de wereld is stabiliteit en vertrouwen belangrijker dan ooit om samen de grote vraagstukken waar we voor staan te kunnen aanpakken. Ondernemerszijn daarbij gebaat met een open oriëntatie van Nederland, aldus de werkgeversorganisaties. "Het zal een hele exercitie worden om dit keer te een kabinet te komen, maar het moet mogelijk zijn om spoedig duidelijkheid te scheppen," zegt Mooren. "Ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn. Zoals het nu lijkt liggen twee mogelijkheden het meest voor de hand. VVD, CDA en D66 zullen waarschijnlijk de kern vormen, maar daar moet nog wel een partij bij. GroenLinks is een mogelijkheid, VNO-NCW ziet positieve en negatieve aspecten binnen hun programma. GroenLinks zet behoorlijk in op lastenverzwaring voor ondernemers, dat spreekt ons niet aan. Een andere optie is een kabinet met de ChristenUnie. Maar VNO-NCW is geen formateur, we moeten het afwachten. Hoe het kabinet ook vorm krijgt, het is nu tijd om te investeren in Nederland!

NL Next Level
​VNO-NCW wil investeren in Nederland om in te zetten op een welvarende, duurzame, inclusieve economie. Het programma NL Next Level is ontwikkeld om de belangrijke kansen en uitdagingen voor de komende tijd te benoemen en op de agenda te krijgen. Vier onderwerpen dienen de komende kabinetsperiode voorrang te krijgen:

  • ​extra investeringen in de grote transities die op ons land afkomen, waaronder de klimaat en energietransitie, veiligheid, stedelijke vitaliteit in combinatie met een leefbaar landelijk gebied, digitalisering en innovatie; 
  • lagere lasten voor ondernemers en een sterk en open vestigingsklimaat;
  • een beter functionerende arbeidsmarkt met minder risico's voor ondernemers om zo meer kansen en banen te kunnen creëren. Daarnaast moet ingespeeld worden op de veranderende arbeidsmarkt en de snel voortschrijdende digitalisering door echt stappen te zetten naar een leven lang ontwikkelen en leren; 
  • een krachtige samenwerking in de EU die ondersteunend is aan de grote opgaven op het gebied van veiligheid, klimaat en internationale stabiliteit. 
6990f1c2-9c6b-4805-aa4c-7fdbfd117920
Agenda
Er zijn nog geen bijeenkomsten bekend voor deze regio.
0a947aa6-df53-4aeb-9987-3f8dcb43eb7d
Nieuwe leden
ir. Henk-Jan (H.J.) Grimbergen msc.
ALPHEN A/D RIJN|Grimbergen Industrial Systems BV
Arjen (A.) Runsink
GOUDA|Runsink B.V.
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"De toegevoegde waarde is dat ik met ondernemers kan sparren over waar je als ondernemer tegenaan loopt."

Elly de Knikker
Directeur-eigenaar reclame- en communicatiebureau Graficelly, gevestigd in Reeuwijk
Dáárom ben ik lid!
"Voor ons als Rabobank zijn vooral de netwerkfunctie en de sociale contacten in VNO-NCW-verband belangrijk."

Hans Telkamp
Directeur commercie van Rabobank Gouwestreek
Dáárom ben ik lid!
"Na afloop van een bijeenkomst van VNO-NCW ga ik altijd de deur uit met het gevoel er iets van te hebben opgestoken."

Henry van den Berg
Adviseur/Partner Beekink Installatieadviseurs
Dáárom ben ik lid!
"Het lidmaatschap is voor mij en voor Unica belangrijk vooral vanwege de lobbykracht"

Ton van der Ham
Regiomanager Unica West en bedrijfsleider projectenbedrijf Bodegraven

 

​​​​​