Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  

Skip Navigation LinksStart

Mobiliteit faciliteren

VNO-NCW West lobbyt voor een betere bereikbaarheid van de Randstad. Economische groei impliceert groei van mobiliteit. Die moet gefaciliteerd worden, al helemaal in een relatief klein land met een sterke internationale oriëntatie.

Lobbynieuws
Investeer in robuust infranetwerk

​De verkeersdrukte in Noord-Holland, met name rondom de metropoolregio Amsterdam, neemt steeds verder toe. Om een verkeersinfarct te voorkomen, moet fors worden geïnvesteerd in ov en infrastructuur. De tijd van praten is voorbij, tijd voor actie!

lees meer
Donderdag 19 April 2018

De verkeersdrukte in Noord-Holland, met name rondom de metropoolregio Amsterdam, neemt steeds verder toe. Om een verkeersinfarct te voorkomen, moet fors worden geïnvesteerd in ov en infrastructuur. De tijd van praten is voorbij, tijd voor actie!

De afgelopen jaren heeft VNO-NCW West geparticipeerd in verschillende onderzoeken over bereikbaarheid in de regio Noord-Holland. Prioriteiten zijn gesteld en haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd, nu is het tijd om in beweging te komen. Noord-Holland staat voor grote demografische ontwikkelingen. Door de verwachte groei van de bevolking moet in de periode tot 2040 minstens 240.000 nieuwe woningen worden bijgebouwd. Dit heeft ook grote gevolgen voor de bereikbaarheid, die momenteel ook al flink onder druk staat. Als nu niet wordt geïnvesteerd in aanzienlijke verbetering van het infranetwerk en het openbaar vervoersnetwerk, slibt de metropoolregio volledig dicht, met grote economische schade tot gevolg. 

Besluitvorming
Op korte termijn zet VNO-NCW West in op besluitvorming over:

 • Een ‘airport sprinter’ tussen Schiphol en Amsterdam Centraal Station,
 • Een vijfde en zesde spoor op station Amsterdam-Zuid,
 • Betere verbinding van de A8/A9,
 • Verbetering van knooppunt Rottepolderplein/A9,
 • Aanpak van knelpunten op de A7.
Het is van groot belang dat Rijk, regio en gemeente de handen ineen slaan om zo snel mogelijk in actie te komen. Bij deze urgente bereikbaarheidsvraagstukken valt geen tijd meer te verliezen.

Actie!
Door het toenemend aantal verkeersbewegingen is de bereikbaarheid tussen en in steden een cruciaal aandachtspunt. Hierbij mist VNO-NCW West een schaalsprong op het gebied van OV. De mogelijkheden van het openbaar vervoer moeten worden uitgebreid naar de omvang die nodig is om een wereldstad als Amsterdam leefbaar en bereikbaar te houden. Te lang is gewacht met investeringen in het OV, terwijl dit een essentieel onderdeel van bereikbaarheid in een voortdurend groeiende stad. De bereikbaarheid van de metropoolregio Amsterdam is de verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Holland, de vervoersregio en het Rijk. VNO-NCW West is verheugd dat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken aanschuift bij het bestuurlijk overleg MIRT, waar Rijksoverheid samen met decentrale overheden afspraken maakt ruimtelijke projecten en programma’s. De aanwezigheid van minister Ollongren maakt duidelijk dat het besef bestaat dat woningbouw en bereikbaarheid nauw vervlochten zijn en oplossingen over vraagstukken voor beide thema’s in overeenstemming moeten worden genomen. Voor de zomer praat de Tweede Kamer met de minister over verschillende bereikbaarheidsvraagstukken in Noord-Holland. Het bedrijfsleven verwacht dat kort na deze gesprekken over wordt gegaan op handelen. De tijd is er meer dan rijp voor!
Lobbynieuws
Het Blauwe Fietspad

​VNO-NCW MRA en IJmond Bereikbaar zetten zich samen in voor een bereikbare regio. Lees de column van Sophie Zwetsloot, programmamaker Mobiliteit/IJmond Bereikbaar, over de noodzaak voor een snelle, betrouwbare en regelmatige oversteek bij Velsen.  

lees meer
Donderdag 5 April 2018

​Op weg naar een vroege afspraak in IJmuiden schaar ik mij in de wachtende rij scholieren. Zij maken het meeste kabaal, als je ze vergelijkt met de andere fietsers: de volwassenen op weg naar hun werk. Regelmatig richt ik mijn blik op de klok, die gestaag aftelt naar het moment van afvaren. Daarna kijk ik over het kanaal, en zie de pont al in de ochtendnevel opdoemen, terwijl de andere pont al bijna aan de overkant is.

Mijn fietstocht, en die van duizenden anderen, wordt dagelijks onderbroken door het Noordzeekanaal. Een brede strook water die sinds 1876 de IJmond in twee stukken deelt om de Noordzee met de haven van Amsterdam te verbinden. Precies ter hoogte van het gebied Holland op zijn smalst - met zijn 7 kilometer breedte toentertijd het smalste deel van Holland – werd de eerste spade in de grond gezet. De aanleg van het kanaal was een echt waagstuk. Tegenwoordig is Hollands op z’n smalst een bekende uitdrukking die duidt op de bekrompenheid, kleinzieligheid of zuinigheid van Nederlanders.

Ponten varen al sinds 1902 tussen Velsen Zuid en Velsen Noord. Er lag zelfs rails op om de tram tussen Haarlem en Alkmaar over te zetten. In een oud contract met koning Willem III uit 1866  is te lezen dat met het graven van het Noordzeekanaal is bedongen dat te allen tijden een oeververbinding voor voetgangers gehandhaafd zou blijven. Inmiddels vervoert de pont meer fietsers dan voetgangers en staat er met enige regelmaat een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen op het middendek. Tot het jaar 2000 hadden reizigers de beschikking over twee pendelende ponten om de oversteek te maken. Ondanks vele protesten werd in dat jaar, ingegeven door bezuinigingen, overgegaan naar slechts één pont. In een klap werd de dienstregeling gehalveerd. En 20 minuten wachten, voordat je verder kunt, is lang. Te lang.

Eenmaal op de pont adem ik de zilte zeelucht in en kijk naar het westen, waar de nieuwe grote zeesluis in aanbouw is. Het uitzicht hier is werkelijk uniek en de pauze die de overtocht biedt doet mij mijmerend de komende dag doornemen. Druk als altijd, maar op de pont ben ik even ‘vrij’. Ik ben blij dat het de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk ook voor 2018 weer gelukt is een tweede pont te financieren. Daardoor maken er structureel 15% meer fietsers gebruik van de oversteek en laten daarmee de autosleutels thuis. Als het straks ook lukt om de IJmondiale snelfietsroute aan te leggen, nemen die aantallen volgens mij alleen maar toe, en verdient de oversteek met de pont werkelijk het predicaat 'het blauwe fietspad'.

Dat de tweede pont blijft, is nog onzeker. Voor 2018 sloegen overheden – gemeenten en het Rijk – de handen opnieuw ineen om het benodigde bedrag op tafel te krijgen, maar of dat voor 2019 en de jaren erna gaat lukken? Provincie, Rijk en gemeenten vinden het stuk voor stuk belangrijk dat fietsers gefaciliteerd worden en het fietsen wordt gestimuleerd. Gezondheid, leefbaarheid en luchtkwaliteit zijn belangrijke argumenten om het fietsen te promoten ten opzichte van de auto. Toch lukt het nog niet om gezamenlijk een structurele oplossing te vinden en te zorgen voor die betrouwbare, snelle en regelmatige oversteek bij Velsen. Wordt dit straks opnieuw Holland op z’n smalst of maken we er met elkaar Holland op z’n breedst van zodat de tweede pont, en daarmee ons blauwe fietspad blijft?

Sophie Zwetsloot namens Stichting IJmond Bereikbaar


 
Lobbynieuws
Geen verdere vertraging!

Het logistieke bedrijfsleven (evofenedex, TLN, VNO-NCW West en Deltalinqs) maakt zich zorgen over de vertraging die de realisatie van de Blankenburgtunnel oploopt. ​

lees meer
Donderdag 7 September 2017

Het logistieke bedrijfsleven (evofenedex, TLN, VNO-NCW West en Deltalinqs) maakt zich zorgen over de vertraging die de realisatie van de Blankenburgtunnel oploopt. 

Begin juni deed de Raad van State een voorlopige uitspraak over een bezwaar met betrekking tot de vraag of het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in lijn is met de Europese Habitatrichtlijn. Het Europees Hof is nu gevraagd uitleg te geven over de bepalingen in deze habitatrichtlijn. Het logistieke bedrijfsleven vreest voor vertraging die dit mogelijkerwijs oplevert in het proces dat wordt doorlopen voor de realisatie van de Blankenburgverbinding, zo schrijven zij aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Evofenedex, TLN, VNO-NCW West en Deltalinqs verzoeken de minister alles in het werk te stellen de realisatie van de Blankenburgverbinding zonder verdere vertraging te laten verlopen. 
Twee belangrijke redenen vertraging te voorkomen: 

 1. Economisch belang: 
  Een optimale onsluiting is een noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van het Rotterdamse haven- en industriecomplex. De Blankenburgtunnel vormt hierin een belangrijke schakel en is in die zin cruciaal voor de bereikbaarheid van het gebied. De in mei gepresenteerde Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) zien dat de nationale economische groei zal leiden tot grote druk op de robuustheid van de infrastrcutuurr rondomhet Rotterdamse havencomplex. De congestie die dit met zich mee brengt, leidt tot economische schade voor de, in en rond het gebied, gevestigde bedrijven en bedrijven die zorgen voor de aan- en afvoer van goederen in de Mainport Rotterdam. De internationale concurrentiepositie van Rotterdam komt daarmee onder druk te staan. Om die reden is het juist nu van dubbel belang versneld te investeren in ontbrekende infrastructuur, die de groeiende economie op adequate wijze kan faciliteren. 
 2. Veiligheid:
  Het haven- en industriecomplex kent op dit moment eigenlijk maar één 'vluchtroute': de A15. Indien zich op deze weg een calamiteit voordoet, is het in het kader van de robuustheid en de veiligheid cruciaal dat er rond de Mainport Rotterdam voldoende alternatieve routes beschikbaar zijn, ook in het geval van een calamiteit optimaal bereikbaar te blijven. In het kader van veiligheid biedt de Blankenburgverbinding een zeer belangrijke ontsluitingsroute naar de noordoever van de Nieuwe Waterweg. 
Lees hier​ meer over het standpunt van VNO-NCW West over de Blankenburgtunnel

Lobbypunten