Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Arbeid en onderwijs  >  Sociaal Akkoord

Skip Navigation LinksParticipatiewet

Participatiewet
Op naar de 100.000 banen

Evalueer en ontwikkel de participatiewet om werkgevers te ondersteunen bij inclusief ondernemerschap. Tussen nu en 2026 moeten honderduizend mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan geholpen worden. De participatiewet is sinds januari 2015 van kracht. Sindsdien presteert het bedrijfsleven boven verwachting en worden de tussentijdse meetmomenten ruimschoots gehaald. Voor de komende kabinetsperiode hebben werkgeversorganisaties een plan opgesteld, waarin tien aanbevelingen worden gedaan.  

  • Geef meer inzicht in aantallen en het kennen en kunnen van kandidaten;
  • ​Zorg voor eenduidige regelgeving voor werkgevers;
  • Verbreed en verduidelijk wie onder de doelgroep valt;
  • Zet in op duurzame participatie door regionale samenwerking en instrumenten.
Lees het volledige tienpuntenplan​ van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland met toelichtingen over de te nemen stappen. 
 
Ik vind dit standpunt...
 


Lees de vernieuwde informatieflyer​, aangepast aan de actualiteit van 2017. 


button Afspraken Sociaal Akkoord.jpgbutton praktische info voor mkb.jpgbutton Artikelen en praktijkvoorbeelden.jpg

button hoofdpunten.jpg
button Aan de slag.jpgbutton voorwaarden.jpg​ 

​             
Regionieuws
'Quotum arbeidsbeperkte zwaktebod'

​VNO-NCW en MKB Nederland vinden het een zwaktebod dat het kabinet met een quotumregeling het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid wil vergroten. Het kabinet moet zich juist inzetten om knelpunten bij werkgevers ​weg te nemen.  

lees meer
Dinsdag 12 September 2017

​VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het een zwaktebod dat het kabinet met een quotumregeling het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid wil vergroten. Dat brengt een inclusieve arbeidsmarkt geen stap dichterbij. Het kabinet moet zich juist inzetten om de knelpunten weg te nemen die werkgevers – zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven - ondervinden bij het invullen van de Banenafspraak, aldus de ondernemingsorganisaties. Zij hebben deze knelpunten eerder al op een rij gezet in een 10 puntenplan.

Ruimschoots gehaald
Anders dan het bedrijfsleven is de overheid als werkgever er niet in geslaagd de tussentijdse doelstelling van de Banenafspraak te halen. De teller is in 2016 blijven steken op ruim 3.500 banen, waar het er 6.500 hadden moeten zijn. Een quotum is echter niet de oplossing, vinden de ondernemingsorganisaties. De aandacht moet uitgaan naar het oplossen van de problemen die er zijn in de uitvoering van de afspraak. Het bedrijfsleven mag tot dusver de doelstelling ruimschoots hebben gehaald, ook daar ondervinden werkgevers hinder van bureaucratie, het feit dat te weinig kandidaten goed in beeld zijn en dat regelingen niet eenduidig worden toegepast.

Inbesteden
VNO-NCW en MKB-Nederland waarschuwen dat de quotumregeling voor overheidswerkgevers er niet toe mag leiden dat zij meer werk gaan inbesteden. De overheid heeft weliswaar weinig banen aan de onderkant, maar door inbesteding wordt niet méér werk voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd. Dan zou alleen met werkgelegenheid worden geschoven. Het zou volstrekt de verkeerde beweging zijn als hierdoor mensen bij private werkgevers hun baan verliezen, aldus de ondernemingsorganisaties.

Regionieuws
Ervaringen meldpunt Banenplan

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met LTO een Ervaringmeldpunt in het leven geroepen voor werkgevers die werk maken van de Banenafspraak om 100.000 werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. 

lees meer
Donderdag 10 Augustus 2017

​VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met LTO een Ervaringenmeldpunt in het leven geroepen voor werkgevers die werk maken van de Banenafspraak om 100.000 werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen daar terecht met hun ervaringen en suggesties voor verbeteringen.

Al aangepast
In de afgelopen periode zijn dankzij feedback van werkgevers al regelingen en wetgeving met betrekking tot de Banenafspraak aangepast. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn daarover voortdurend in gesprek met onder meer het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV en de gemeenten.

Uitwerking in de praktijk
De ondernemingsorganisaties zijn benieuwd naar de ervaringen van werkgevers met onder andere de uitwerking van regels in de praktijk, het vinden van kandidaten, de begeleiding, de financiering en aanbesteding. Meldingen kunnen desgewenst worden geanonimiseerd. Werkgevers kunnen ook een gesprek aanvragen met een van de 'aanjagers' van het 100.000-project. Als dat nodig is, kunnen zij helpen een bestaand traject vlottrekken.

 
Het Ervaringenmeldpunt is telefonisch (088-888 66 87) bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur.
Regionieuws
Eerste cijfers Banenafspraak 2017 bekend

​Het UWV heeft de Trendrapportage Banenafspraak over het eerste kwartaal van 2017 gepubliceerd. Het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking blijft groeien. Desondanks blijven inspanningen nodig om de komende periode banen te realiseren.​
lees meer
Donderdag 3 Augustus 2017

​Het UWV heeft de Trendrapportage Banenafspraak over het eerste kwartaal van 2017 gepubliceerd. Deze trendrapportage bevat de stand van zaken over het aantal gerealiseerde banen voor mensen met een arbeidsbeperking per 31 maart 2017, zoals bekend in de arbeidsmarktregio’s. De trendrapportage is een momentopname en geen officiële telling, die wordt eens per jaar bekendgemaakt. Bekijk hier de officiële cijfers over 2016. 

Positieve trend zet zich voort
Uit de trendrapportage blijkt dat het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking nog steeds stijgt. Het aandeel uitzendbanen en detacheringen wordt daarbij wat kleiner, het aandeel dienstverbanden rechtstreeks bij werkgevers iets groter. Ook volgens de cijfers van de trendrapportage eerste kwartaal 2017 is de marktsector goed op weg om de eerstvolgende doelstelling, 23.000 banen eind 2017, te halen. Om die banen daadwerkelijk te realiseren zullen in het komende half  jaar nog de nodige inspanningen vereist zijn.

Voorwaarden op orde
Het spreekt voor zich dat de voorwaarden voor werkgevers op orde moeten zijn om de doelstelling te kunnen halen. Dan gaat het bijvoorbeeld om werkgeversdienstverlening en transparantie in het aanbod van kandidaten. Uit de peiling van UWV blijkt bijvoorbeeld opnieuw dat veel gemeenten achterblijven in het aanmaken van profielen van kandidaten. Vanuit VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, initiatiefnemers van Op naar de 100.000 banen, blijven we voor deze transparantie, de werkgeversdienstverlening en de eenduidige inzet van regelingen en ondersteuning zowel landelijk als regionaal aandacht vragen.​

 

VNO-NCW-west lobbybanner 505x60.jpg​ 

 
Lobbypunten