Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Arbeid en onderwijs  >  Sociaal Akkoord

Skip Navigation LinksParticipatiewet

Participatiewet
Op naar de 100.000 banen

Evalueer en ontwikkel de participatiewet om werkgevers te ondersteunen bij inclusief ondernemerschap. Tussen nu en 2026 moeten honderduizend mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan geholpen worden. De participatiewet is sinds januari 2015 van kracht. Sindsdien presteert het bedrijfsleven boven verwachting en worden de tussentijdse meetmomenten ruimschoots gehaald. Voor de komende kabinetsperiode hebben werkgeversorganisaties een plan opgesteld, waarin tien aanbevelingen worden gedaan.  

  • Geef meer inzicht in aantallen en het kennen en kunnen van kandidaten;
  • ​Zorg voor eenduidige regelgeving voor werkgevers;
  • Verbreed en verduidelijk wie onder de doelgroep valt;
  • Zet in op duurzame participatie door regionale samenwerking en instrumenten.
Lees het volledige tienpuntenplan​ van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland met toelichtingen over de te nemen stappen. 
 
Ik vind dit standpunt...
 


Lees de vernieuwde informatieflyer​, aangepast aan de actualiteit van 2017.

button Afspraken Sociaal Akkoord.jpgbutton praktische info voor mkb.jpgbutton Artikelen en praktijkvoorbeelden.jpg

button hoofdpunten.jpg
button Aan de slag.jpgbutton voorwaarden.jpg​ 

​             
Regionieuws
Opnieuw meer banen!

​​Ook in het tweede kwartaal van 2017 is het aantal banen dat werkgevers bieden voor mensen met een arbeidsbeperking gegroeid. In totaal zijn ten opzichte van de nulmeting (1 januari 2013) ruim 29.000 extra arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking gecreëerd.

lees meer
Dinsdag 31 Oktober 2017

​Ook in het tweede kwartaal van 2017 is het aantal banen dat werkgevers bieden voor mensen met een arbeidsbeperking gegroeid. In totaal zijn ten opzichte van de nulmeting (1 januari 2013) ruim 29.000 extra arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking gecreëerd. De marktsector neemt hiervan het grootste deel voor haar rekening en blijft daarmee op koers om de gemaakte afspraken te behalen.
​​​
Goede wil
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zien in deze cijfers de bevestiging van de goede wil van werkgevers uit de marktsector om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. De doelstelling is om eind 2017 33.000 extra banen te hebben voor mensen met een arbeidsbeperking. Wanneer de huidige trend zicht voortzet verwachten de ondernemingsorganisaties deze doelstelling te kunnen behalen. Uit de voorbeelden en ervaringen die zijn weergegeven op www.opnaarde100000.nl blijkt dat werkgevers uit diverse sectoren zich inzetten voor de invulling van de Banenafspraak.

Uitvoering blijft lastig
Werkgevers blijven in de uitvoering van de Banenafspraak tegen problemen aanlopen, hoewel het ministerie van SZW en gemeenten proberen die onder controle te krijgen. De bureaucratie blijkt nog altijd groot. Werkgevers ondervinden daarbij hinder van het feit dat te weinig kandidaten op basis van hun kennen en kunnen in beeld zijn bij gemeenten en UWV en dat regelingen niet eenduidig worden toegepast. De ondernemingsorganisaties hebben al eerder concrete verbetervoorstellen onder de aandacht gebracht en zullen dit ook doen in gesprekken met de nieuwe bewindspersonen op het ministerie van SZW. Belangrijk is dat werkgevers beter zicht hebben op het arbeidsaanbod en dat regelingen zoals jobcoaching en werkplekaanpassing landelijk hetzelfde worden.

Regionale verschillen groot
Uit de trendrapportage blijkt dat de regionale verschillen in de voortgang Banenafspraak groot zijn. In zeventien van de 35 arbeidsmarktregio's is al ruim voldaan aan de doelstelling voor 2017, terwijl vijf arbeidsmarktregio’s nog niet op de helft van de doelstelling voor dit jaar zitten. Hoewel deze regionale doelstellingen indicatief zijn, verwachten de ondernemingsorganisaties een relatie tussen de kwaliteit van de werkgeversdienstverlening en de voortgang per arbeidsmarktregio. Hiervoor zullen zij in regionaal en landelijk verband aandacht blijven vragen.

Regionieuws
'Quotum arbeidsbeperkte zwaktebod'

​VNO-NCW en MKB Nederland vinden het een zwaktebod dat het kabinet met een quotumregeling het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid wil vergroten. Het kabinet moet zich juist inzetten om knelpunten bij werkgevers ​weg te nemen.  

lees meer
Dinsdag 12 September 2017

​VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het een zwaktebod dat het kabinet met een quotumregeling het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid wil vergroten. Dat brengt een inclusieve arbeidsmarkt geen stap dichterbij. Het kabinet moet zich juist inzetten om de knelpunten weg te nemen die werkgevers – zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven - ondervinden bij het invullen van de Banenafspraak, aldus de ondernemingsorganisaties. Zij hebben deze knelpunten eerder al op een rij gezet in een 10 puntenplan.

Ruimschoots gehaald
Anders dan het bedrijfsleven is de overheid als werkgever er niet in geslaagd de tussentijdse doelstelling van de Banenafspraak te halen. De teller is in 2016 blijven steken op ruim 3.500 banen, waar het er 6.500 hadden moeten zijn. Een quotum is echter niet de oplossing, vinden de ondernemingsorganisaties. De aandacht moet uitgaan naar het oplossen van de problemen die er zijn in de uitvoering van de afspraak. Het bedrijfsleven mag tot dusver de doelstelling ruimschoots hebben gehaald, ook daar ondervinden werkgevers hinder van bureaucratie, het feit dat te weinig kandidaten goed in beeld zijn en dat regelingen niet eenduidig worden toegepast.

Inbesteden
VNO-NCW en MKB-Nederland waarschuwen dat de quotumregeling voor overheidswerkgevers er niet toe mag leiden dat zij meer werk gaan inbesteden. De overheid heeft weliswaar weinig banen aan de onderkant, maar door inbesteding wordt niet méér werk voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd. Dan zou alleen met werkgelegenheid worden geschoven. Het zou volstrekt de verkeerde beweging zijn als hierdoor mensen bij private werkgevers hun baan verliezen, aldus de ondernemingsorganisaties.

Regionieuws
Ervaringen meldpunt Banenplan

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met LTO een Ervaringmeldpunt in het leven geroepen voor werkgevers die werk maken van de Banenafspraak om 100.000 werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. 

lees meer
Donderdag 10 Augustus 2017

​VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met LTO een Ervaringenmeldpunt in het leven geroepen voor werkgevers die werk maken van de Banenafspraak om 100.000 werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen daar terecht met hun ervaringen en suggesties voor verbeteringen.

Al aangepast
In de afgelopen periode zijn dankzij feedback van werkgevers al regelingen en wetgeving met betrekking tot de Banenafspraak aangepast. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn daarover voortdurend in gesprek met onder meer het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV en de gemeenten.

Uitwerking in de praktijk
De ondernemingsorganisaties zijn benieuwd naar de ervaringen van werkgevers met onder andere de uitwerking van regels in de praktijk, het vinden van kandidaten, de begeleiding, de financiering en aanbesteding. Meldingen kunnen desgewenst worden geanonimiseerd. Werkgevers kunnen ook een gesprek aanvragen met een van de 'aanjagers' van het 100.000-project. Als dat nodig is, kunnen zij helpen een bestaand traject vlottrekken.

 
Het Ervaringenmeldpunt is telefonisch (088-888 66 87) bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur.

 

VNO-NCW-west lobbybanner 505x60.jpg​ 

 
Lobbypunten